halt

Autres langues

Langue: pl

Version: 24 sierpnia 1999 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 8 (Commandes administrateur)

NAZWA

halt, reboot, poweroff - zatrzymanie systemu

SKŁADNIA

/sbin/halt [-n] [-w] [-d] [-f] [-i] [-p]
/sbin/reboot [-n] [-w] [-d] [-f] [-i]
/sbin/poweroff [-n] [-w] [-d] [-f] [-i]

OPIS

Halt zaznacza w pliku /var/log/wtmp, że system jest zamykany, a następnie zleca jądru zatrzymanie systemu, jego restart lub wyłączenie komputera. Jeśli podczas wywołania polecenia halt lub reboot system nie znajduje się w trybie pracy (runlevel) 0 ani 6, to zamiast tego zostanie wywołany shutdown (z parametrem -h lub -r).

OPCJE

-n
Nie wykonuje sync (opróżniania buforów na dysk) przed restartem lub zatrzymaniem.
-w
Nie restartuje ani nie zatrzymuje systemu naprawdę, lecz zapisuje tylko rekord wtmp (w pliku /var/log/wtmp).
-d
Nie zapisuje rekordu wtmp. Opcja -n implikuje \-d.
-f
Wymusza zatrzymanie lub restart, nie wywołuje shutdown(8).
-i
Bezpośrednio przed zatrzymaniem systemu lub restartem wyłącza wszystkie interfejsy sieciowe.
-p
W przypadku zatrzymywania systemu wyłącza komputer. Jest to domyślne zachowanie, gdy halt jest wołany jako poweroff.

DIAGNOSTYKA

Użytkownik nie będący superużytkownikiem otrzyma komunikat `must be superuser' (trzeba być superużytkownikiem).

UWAGI

We wcześniejszych wersjach sysvinit, ani reboot ani halt nie powinny być wywoływane bezpośrednio. Począwszy od wersji 2.74, polecenia halt i reboot wywołują shutdown, o ile system nie znajduje się w trybie 0 ani 6. Oznacza to, że jeżeli halt lub reboot nie będą mogły określić aktualnego trybu pracy (na przykład, gdy nie zostanie prawidłowo zainicjalizowany /var/run/utmp), to zostanie wywołany shutdown. Takie zachowanie może różnić się od oczekiwanego. W celu uzyskania twardego halt lub reboot, należy użyć opcji -f.

AUTOR

Miquel van Smoorenburg, miquels@cistron.nl

ZOBACZ TAKŻE

shutdown(8), init(8)