lilo

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 09 Czerwiec 2002 (openSuse - 09/10/07)

Section: 8 (Commandes administrateur)

NAZWA

lilo - instalacja boot loadera

SK£ADNIA

Podstawowe zastosowanie:

/sbin/lilo - instaluj boot loadera

Dodatkowe zastosowania:

/sbin/lilo -q - wy¶wietl mapê
/sbin/lilo -T - powiedz wiêcej o podanym zagadnieniu
/sbin/lilo -R - ustaw domy¶ln± liniê poleceñ przy starcie systemu
/sbin/lilo -A - aktywuj/poka¿ aktywn± partycjê
/sbin/lilo -E - edytuj nag³ówek lub aktualizuj plik mapy bitowej
/sbin/lilo -M - zapisz Master Boot Record na urz±dzeniu
/sbin/lilo -I - wy¶wietl ¶cie¿kê do bie¿±cego j±dra
/sbin/lilo {-u|-U} - deinstalacja lilo

OPIS

lilo instaluje boot loadera który zostanie uaktywniony przy nastêpnym uruchomieniu komputera. lilo posiada wiele opcji.

-A g³ówne-urz±dzenie [ N ]
Wy¶wietl aktywn± partycjê na urz±dzeniu g³ówne-urz±dzenie; np. "/dev/hda". Gdy podany zostanie numer od 1 do 4, to na g³ównym urz±dzeniu aktywowana bêdzie podana partycja.
-b bootdev
Ustala urz±dzenie startowe (boot device); przyk³adowo, gdzie boot loader bêdzie zainstalowany. "-b /dev/hda" ustala Master Boot Record; "-b /dev/sdb5" ustala pierwsz± rozszerzon± partycjê na drugim dysku SCSI.
-B plik-mapy-bitowej
Ustala plik mapy bitowej z graficznym ekranem wykorzystywanym w czasie uruchamiania systemu.
-c
W³±czenie kompresji mapy. Ta opcja po³±czy ¿±dania odczytu z s±siednich sektorów. Przyspiesza to startowanie (szczególnie z dyskietki).
-C plik-konfiguracyjny
lilo odczytuje informacje o plikach do mapowania z pliku konfiguracyjnego, domy¶lnie /etc/lilo.conf. Ta opcja wyznacza inny plik konfiguracyjny.
-d opó¼nienie
Ustala opó¼nienie w dziesiêtnych czê¶ciach sekundy (20 = 2 sek.) przed automatycznym uruchomieniem pierwszego obrazu. To daje czas na przerwanie automatycznego procesu startu klawiszem Shift, Alt, Ctrl, ScrollLock lub CapsLock. Po takim przerwaniu wy¶wietlona zostanie zachêta 'boot:'. Ta flaga zostanie nadpisana, gdy w pliku konfiguracyjnym znajduje siê prompt.
-D etykieta
U¿ycie j±dra o podanej etykiecie, zamiast pierwszego na li¶cie, jako domy¶lnego j±dra do wystartowania.
-E nazwa_pliku.ext
Gdy .ext to .bmp, zak³ada siê, ¿e plik ten jest plikiem graficznym do u¿ycia w konfiguracyjnej dyrektywie "bitmap=". Uruchom interaktywny edytor aby utworzyæ lub zmieniæ kolor/informacje o po³o¿eniu nag³ówku LILO pliku z map± bitow±.

Gdy .ext to .dat, zak³ada siê, ¿e plik ten jest plikiem konfiguracyjnym z podanymi parametrami graficznej mapy bitowej, które zamieniane s± na nag³ówek LILO w pliku z map± bitow± o takiej samej nazwie.

-f tablica-dysku
Ustala plik z parametrami geometrii dysku (domy¶lnym jest /etc/disktab).
-F
Uniewa¿nia sprawdzanie sektora startowego dla systemów plików (np. swap, XFS, ...), które mog± byæ zniszczone przez instalacjê sektora startowego LILO na pierwszym sektorze partycji. Te systemy plików u¿ywaj± pierwszego sektora jako superbloku.

Porównaj z "-P ignore", które obchodzi sprawdzenie danej partycji.

-g
Generuje adresy cylinder/g³owica/sektor (geometryczny) dysku. Jest to ograniczone do 1023 cylindrów. Wymusza kompatybilno¶æ ze starszymji wersjami LILO.
-i boot-loader
Wyznaczenie pliku u¿ywanego jako nowy boot loader (domy¶lnym jest /boot/boot.b).
-I etykieta
Etykietê aktualnego j±dra po uruchomieniu mo¿na odnale¼æ w zmiennej ¶rodowiskowej BOOT_IMAGE lub w pseudo-pliku `/proc/cmdline'. Ta opcja wy¶wietli odpowiadaj±c± etykiecie nazwê pliku j±dra, pliku tablicy klawiszy (keytable) lub któregokolwiek pocz±tkowego. pliku z ramdysku (opcja "i", "k" lub "r").
-l
Generuje 24-bitowe liniowe adresy sektorów, zamiast adresów cylindrów/g³owic/sektorów.
-L
Generuje 32-bitowe Logiczne Adresy Bloków (Logical Block Addresses), zamiast adresów cylindrów/g³owic/sektorów. Pozwala to na dostêp do wszystkich partycji na dyskach maj±cych wiêcej ni¿ 1024 cylindry.
-m plik-mapy
U¿ycie podanego pliku mapy zamiast domy¶lnego.
-M g³ówne-urz±dzenie [ plik-mbr ]
Instaluje Master Boot Record na urz±dzeniu podanym jako g³ówne-urz±dzenie. Nowy MBR domy¶lnie kopiowany jest z "mbr.b", które wbudowane jest w /sbin/lilo (wersja 22.3), chyba ¿e podana jest inna nazwa pliku jako drugi argument. Podstawowa tablica partycji na g³ówne-urz±dzenie pozostaje w nienaruszonym stanie. Gdy numer seryjny urz±dzenia nie jest obecny, generowany jest nowy i zapisywany w MBR.
-p
Wymaga interaktywnego wpisania wszystkich hase³ podanych w pliku konfiguracyjnym jako .
-P {fix|ignore}
Naprawienie lub zignorowanie b³êdnych tablic partycji, tzn. tablicy partycji z nie pasuj±cymi adresami sektora/g³owicy/cylindra. Zawsze najpierw spróbuj u¿yæ -P ignore gdy¿ -P fix nadpisze tablicê partycji, byæ mo¿e niszcz±c wszystkie partycje na dysku.

-P ignore jest u¿ywane tak¿e po to aby obej¶æ sprawdzanie tablicy partycji w poszukiwaniu typów partycji, które mog± nie pozwalaæ na instalacjê sektora startowego LILO. Porównaj z opcj± "-F", która uniewa¿nia sprawdzanie aktualnego sektora startowego.

-q
Wy¶wietla aktualnie mapowane pliki. lilo tworzy plik, domy¶lnie /boot/map, zawieraj±cy nazwê i lokalizacjê j±der startowych. Ta opcja wy¶wietli te nazwy. U¿ywaj wraz z opcj± -v aby uzyskaæ bardziej szczegó³ow± informacjê na temat zainstalowanych boot loaderów.
-r g³ówny-katalog
Wykonaj chroot do podanego katalogu przed podjêciem jakiegokolwiek dzia³ania. Nowy katalog g³ówny musi zawieraæ katalog /dev i mo¿e potrzebowaæ katalogu /boot. Mo¿e byæ tak¿e potrzebny plik /etc/lilo.conf.

Wykorzystywane przez skrypt pow³oki mkbootdisk do tworzenia dyskietki startowej.

-R linia poleceñ
Ta opcja zmienia domy¶ln± liniê poleceñ dla boot loadera podczas jego nastêpnego uruchomienia. Potem linia ta zostanie usuniêta, jest ona tylko jednorazowa. Na ogó³ jest to wykorzystywane w skryptach zamykania systemu, zaraz przed wywo³aniem `shutdown -r'. U¿yte bez ¿adnego argumentu anuluje zablokowan± lub przywróci liniê komend.
-s plik
Gdy lilo nadpisuje boot sektor, zachowuje jego star± zawarto¶æ w pliku, domy¶lnie jest to /boot/boot.NNNN gdzie NNNN zale¿y od urz±dzenia. Ta opcja wyznacza inny plik dla boot sektora (lub, razem z opcj± -u, wyznacza sk±d odtworzyæ boot sektor).
-S plik
Normalnie lilo nie nadpisze istniej±cego zapisanego pliku. Ta opcja mówi, ¿e nadpisywanie jest dozwolone.
-t
Test. Nic nie jest zapisywane do boot sektora ani do pliku mapy. U¿yte razem z opcj± -v wy¶wietla co lilo ma zamiar robiæ.
-T opcja
Wypisuje informacje systemow±, z której czê¶æ pochodzi z biosu. Jest to wygodniejsze od uruchamiania diagnostycznej dyskietki LILO. opcja mo¿e byæ ka¿d± z podanych:

  help - wypisuje listê dostêpnych diagnostyk

  ChRul - wypisuje typy partycji podlegaj±ce Zasadom-Zmian

      (Change-Rules)

  EBDA - wypisuje informacje o Rozszerzonum Obszarze Danych

      BIOSU (Extended BIOS Data Area)

  geom=<dysk> wypisuje geometriê dysku np. geom=0x80

  geom - wypisuje geometriê dla wszystkich dysków

  table=<dysk> wypisuje podstawow± tablicê partycji;

      np. table=/dev/sda

  video - wypisuje dostêpne tryby graficzne boot loadera

-u [nazwa-urz±dzenia]
Deinstalacja lilo, poprzez powrotne skopiowanie zapisanego wcze¶niej boot sektora. Wraz z t± opcj± u¿yte mog± byæ parametry '-s' i '-C'. nazwa-urz±dzenia jest opcjonalna. Sprawdzany jest czas i data pliku.
-U [nazwa-urz±dzenia]
Tak jak powy¿ej, ale bez sprawdzenia czasu i daty.
-v
Zwiêkszenie poziomu komunikatów. Podanie od jednej do piêciu opcji -v sprawi, ¿e lilo wy¶wietli wiêcej komunikatów. Mo¿esz u¿yæ tak¿e -v n (n=1..5) aby ustawiæ poziom komunikatów na 'n'.
-V
Wy¶wietla numer wersji.
-w
Wy³±cza ostrze¿enia.
-x opcja
Tylko dla instalacji RAID. Opcja mo¿e byæ ka¿dym ze s³ów kluczowych none, auto, mbr-only, lub oddzielon± przecinkami list± dodatkowych urz±dzeñ startowych (lista nie mo¿e zawieraæ spacji).
-X
Zarezerwowane do wewnêtrznego u¿ycia przez LILO. Mo¿e dawaæ ró¿ne wyniki dla ró¿nych wersji LILO. Linia zaczynaj±ca siê od "CFLAGS=" zawiera opcje kompilatora u¿yte do utworzenia tej wersji LILO.
-z
Gdy u¿yte z opcj± -M, czy¶ci numer seryjny urz±dzenia. Przewa¿nie opcja ta u¿ywana jest w nastêpuj±cej sekwencji do wygenerowania nowego numeru seryjnego urz±dzenia:

   lilo -z -M /dev/hda

   lilo -M /dev/hda


Powy¿sze opcje linii poleceñ odpowiadaj± podanym poni¿ej s³owom kluczowym w pliku konfiguracyjnym.

-b bootdev boot=bootdev
-B plik.bmp bitmap=plik.bmp
-c compact
-d dsek delay=dsek
-D etykieta default=etykieta
-i boot-loader install=boot-loader
-f plik disktab=plik
-g geometric
-l linear
-L lba32
-m plik-mapy map=plik-mapy
-P fix fix-table
-P ignore ignore-table
-s plik backup=plik
-S plik force-backup=plik
-v [N] verbose=N
-w nowarn
-x opcja raid-extra-boot=opcja

OPCJE £ADOWANIA SYSTEMU

Opcje podane tutaj mog± byæ podane z linii komend gdy ³adowany jest obraz j±dra. Opcje te s± przetwarzane przez LILO i usuwane z linii komend przekazywanej do j±dra, chyba ¿e zaznaczono inaczej.
lock
Blokuje liniê komend, tak jakby 'lock' by³ podany w pliku 'lilo.conf'.
mem=###[,K,M]
Ustala maksymaln± ilo¶æ pamiêci w systemie w bajtach, kilobajtach lub megabajtach. Ta opcja nie jest usuwana z linii komend i jest zawsze przekazywana do j±dra.
nobd
Wy³±cza pobieranie danych z BIOSu. Opcja ta jest zarezerwowana do u¿ytku z BIOSami nie kompatybilnymi z IBM, które zawieszaj± siê na liniach:

   Loading...............

   BIOS data check 

vga=[ASK,EXT,EXTENDED,NORMAL]
Pozwala uniewa¿niæ domy¶lny tryb wideo podczas startu j±dra.

B£ÊDY £ADOWANIA SYSTEMU

Proces ³adowania systemu dzieli siê na dwa etapy. Loader pierwszego stopnia jest pojedynczym sektorem i ³adowany jest przez BIOS lub przez loader do MBR. £aduje on wielo-sektorowy loader drugiego stopnia, lecz jest bardzo ograniczonej wielko¶ci. Gdy loader pierwszego stopnia przejmuje kontrolê, wypisuje literê "L"; gdy jest gotowy przekazaæ kontrolê loaderowi drugiego stopnia wypisuje literê "I". Gdy wyst±pi jakikolwiek b³±d, np. b³±d odczytu z dysku, wypisany bêdzie szesnastkowy kod b³êdu i operacja zostanie powtórzona. Wszystkie szesnastkowe kody b³êdów s± warto¶ciami zwracanymi przez BIOS, z wyj±tkiem warto¶ci 40, 99 i 9A, które s± generowane przez lilo. A oto czê¶ciowa lista kodów b³êdów:
00 brak b³êdu
01 b³êdna komenda dyskowa (disc command)
0A z³a flaga sektora
0B z³a flaga ¶cie¿ki (track flag)
20 b³±d kontrolera
40 b³±d szukania (seek failure) (BIOS)
40 cylinder>1023 (LILO)
99 b³êdny sektor indeksu drugiego stopnia (LILO)
9A brak sygnatury loadera drugiego stopnia (LILO)
AA dysk nie jest gotowy
FF b³±d operacji odczytu elektrycznego (sense operation)

Kod b³êdu nr 40 jest generowany przez BIOS lub przez LILO podczas konwersji liniowego (24-bitowego) adresu dyskowego na adres geometryczny (C:H:S). B³±d ten mo¿e byæ wywo³any tak¿e na starszych systemach, które nie obs³uguj± adresowania lba32 (32-bitowego). B³êdy 99 oraz 9A najczê¶ciej oznaczaj±, ¿e nie da siê odczytaæ pliku mapy (-m lub map=), np. gdy LILO nie zosta³o uruchomione po jakiej¶ zmianie systemowej, lub jest nie¶cis³o¶æ pomiêdzy tym, czego u¿y³o LILO (lilo -v3 aby wy¶wietliæ), a tym co jest aktualnie u¿ywane przez BIOS (do zdiagnozowania tego problemu mo¿e byæ potrzebna jedna z dyskietek diagnostycznych, dostêpnych w ¼ród³owej dystrybucji).

Gdy loader drugiego stopnia otrzyma kontrolê od loadera pierwszego stopnia, wypisuje literê "L", a po zainicjowaniu siê, w³±czaj±c weryfikacjê "Tablicy Deskryptorów" - listy j±der/innych do za³adowania - wypisze literê "O", formuj±c ca³e s³owo "LILO" pisane wielkimi literami.

Wszystkie b³êdy loadera drugiego stopnia s± wiadomo¶ciami w jêzyku angielskim i próbuj± wskazaæ, mniej lub bardziej udanie, istotê b³êdu.

NIEKOMPATYBILNO¦CI

Znanym problemem lilo jest problem z reiserfs wprowadzonym w j±drach 2.2.x, chyba ¿e system jest montowany z opcj± 'notail'. Ta niekompatybilno¶æ zasta³a rozwi±zana w reiserfs 3.6.18 i w lilo 21.6.

Zaczynaj±c od wersji 22.0, instalacje RAID zapisuj± boot record na partycji RAID. Warunkowe zapisywanie MBRu mo¿e pomóc w ustawieniu RAIDa jako ³aduj±cy (bootable) podczas odzyskiwania, lecz wszystkie domy¶lne dzia³ania mog± zostaæ uniewa¿nione. Dzia³anie podobne do poprzedniej wersji jest osi±gniête dziêki opcji `-x mbr-only'.

B£ÊDY

Opcje pliku konfiguracyjnego `backup' i `force-backup' nie s± jeszcze dobrze zaimplementowane dla instalacji RAID. Dobrze wydaje siê dzia³aæ domy¶lny mechanizm kopii zapasowych boot rekordu, i on powinien byæ u¿ywany.

ZOBACZ TAK¯E

fdisk(8), lilo.conf(5), mkrescue(8), mkinitrd(8).

Dystrybucja lilo posiada bardzo rozbudowan± dokumentacjê. (lilo 21)

AUTORZY

Werner Almesberger <almesber@lrc.epfl.ch> (wersje od 0 do 21)
John Coffman <johninsd@san.rr.com> (21.2 do teraz)