shutdown

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 22 czerwca 1998 (openSuse - 09/10/07)

Autres sections - même nom

Section: 8 (Commandes administrateur)

NAZWA

shutdown - wy³±czanie systemu

SK£ADNIA

/sbin/shutdown [-t sek] [-arkhncfF] czas [ostrze¿enie]

OPIS

shutdown w bezpieczny sposób wy³±cza system. Wszyscy zalogowani u¿ytkownicy powiadamiani s± o rozpoczêtym wy³±czaniu, za¶ rozpoczynanie nowych sesji pracy przez login(1) jest blokowane. Mo¿liwe jest zamkniêcie i wy³±czenie systemu natychmiastowe lub po zadanym czasie. W pierwszej kolejno¶ci wszystkie procesy powiadamiane s± o wy³±czaniu systemu sygna³em SIGTERM. Daje to programom takim jak vi(1) czas na zachowanie edytowanego pliku, programom przetwarzaj±cym pocztê i grupy dyskusyjne szansê na czyste zakoñczenie pracy itd. shutdown wykonuje swe zadanie sygnalizuj±c procesowi init pro¶bê o zmianê poziomu pracy. Poziom pracy (runlevel) 0 u¿ywany jest do zatrzymywania systemu, za¶ poziom 1 s³u¿y do prze³±czenia go w stan, w którym mog± byæ wykonywane zadania administracyjne i konserwacja systemu; jest to poziom domy¶lny je¿eli nie podano ani flagi -h ani -r polecenia shutdown. Jakie czynno¶ci wykonywane s± podczas zatrzymywania b±d¼ prze³adowywania systemu mo¿esz zobaczyæ przegl±daj±c odpowiednie dla danych poziomów pracy wpisy w pliku /etc/inittab.

OPCJE

-a
U¿yj /etc/shutdown.allow.
-t sek
Naka¿ init(8) odczekanie sek sekund pomiêdzy wys³aniem procesom ostrze¿enia i sygna³u kill a zmian± na inny poziom pracy.
-k
Nie wykonuj faktycznego wy³±czenia; wy¶lij tylko do wszystkich komunikaty ostrzegawcze.
-r
Prze³aduj (reboot) po wy³±czeniu systemu.
-h
Zatrzymaj (halt) po wy³±czeniu systemu.
-n
[ODRADZANE] Nie wywo³uj init(8) do wykonania wy³±czenia, ale zrób to samodzielnie. Odradza siê u¿ywania tej opcji, za¶ jej wyniki nie zawsze s± zgodne z oczekiwaniami.
-f
Pomiñ fsck (sprawdzanie systemów plików) podczas prze³adowania.
-F
Wymu¶ fsck przy prze³adowaniu.
-c
Anuluj ju¿ rozpoczête wy³±czanie systemu. Przy tej opcji nie jest, oczywi¶cie, mo¿liwe podanie argumentu czas, ale mo¿esz wprowadziæ w wierszu poleceñ komunikat wyja¶niaj±cy, który zostanie przes³any do wszystkich u¿ytkowników.
czas
Kiedy wy³±czyæ system.
ostrze¿enie
Komunikat ostrzegawczy, jaki ma zostaæ wys³any do wszystkich u¿ytkowników.

Argument czas mo¿e posiadaæ ró¿ne formaty. Po pierwsze, mo¿e to byæ czas absolutny (ustalona godzina) w formacie hh:mm, gdzie hh jest godzin± (1 lub 2 cyfry) a mm minutami godziny (dwucyfrowo). Po drugie, mo¿e byæ w formacie +m, gdzie m jest liczb± minut do odczekania. S³owo now (teraz) jest równowa¿nikiem +0.

Je¶li shutdown wywo³ywany jest z czasem opó¼nienia, to tworzy plik sygnalizacyjny (advisory file) /etc/nologin powoduj±cy, ¿e programy takie jak login(1) nie zezwalaj± na nowe logowania u¿ytkowników. Shutdown usuwa ten plik tylko wtedy, gdy zostanie zatrzymany przed wys³aniem sygna³u do init (tj. zostanie anulowany lub co¶ siê nie uda³o). W przeciwnym wypadku za usuniêcie tego pliku, by u¿ytkownicy mogli siê logowaæ, odpowiedzialne s± systemowe skrypty inicjuj±ce i koñcz±ce.

Flaga -f oznacza `reboot fast' (szybkie prze³adowanie). Tworzy plik sygnalizacyjny /fastboot, który mo¿e byæ testowany przez system przy ponownym uruchamianiu. Plik startowy rc mo¿e sprawdzaæ, czy powy¿szy plik istnieje i decydowaæ o zaniechaniu uruchamiania fsck(1), gdy¿ system zosta³ wy³±czony prawid³owo. Nastêpnie proces startowy powinien usun±æ /fastboot.

Flaga -F oznacza `force fsck' (wymu¶ fsck). Tworzy plik sygnalizacyjny /forcefsck, który mo¿e byæ testowany przez system przy ponownym uruchamianiu. Plik startowy rc mo¿e sprawdzaæ, czy powy¿szy plik istnieje i decydowaæ o uruchomieniu fsck(1) ze specjaln± flag± `force', tak by zosta³y sprawdzone nawet poprawnie odmontowane systemy plików. Nastêpnie proces startowy powinien usun±æ /forcefsck.

Flaga -n powoduje, ¿e shutdown nie bêdzie wywo³ywaæ init, ale zabije samodzielnie wszystkie dzia³aj±ce procesy. shutdown wy³±czy nastêpnie obs³ugê udzia³ów (quota), rozliczeñ i obszaru wymiany (swap) oraz odmontuje wszystkie systemy plików.

KONTROLA DOSTÊPU

shutdown mo¿e byæ wywo³ywane z init(8), gdy zostan± wci¶niête magiczne klawisze CTRL-ALT-DEL, przez utworzenie odpowiedniego wpisu w /etc/inittab. Oznacza to, ¿e ka¿dy, kto posiada fizyczny dostêp do klawiatury konsoli mo¿e wy³±czyæ system. By zapobiec takiej sytuacji, shutdown mo¿e sprawdzaæ, czy na jednej z wirtualnych konsoli zalogowany jest upowa¿niony u¿ytkownik. Je¿eli shutdown zostanie wywo³any z argumentem -a (dodaj go do wywo³ania shutdown w /etc/inittab), to sprawdza czy istnieje plik /etc/shutdown.allow. Nastêpnie porównuje nazwy u¿ytkowników z tego pliku z list± osób zalogowanych na wirtualnej konsoli (z /var/run/utmp). Shutdown bêdzie kontynuowaæ pracê tylko wtedy, gdy zalogowany jest jeden z upowa¿nionych u¿ytkowników lub root. W przeciwnym wypadku wy¶wietli komunikat

shutdown: no authorized users logged in

[shutdown: brak zalogowanych upowa¿nionych u¿ytkowników]

na (fizyczn±) konsolê systemow±. Plik /etc/shutdown.allow zawiera po jednej nazwie (loginname) u¿ytkownika w wierszu. Dozwolone s± wiersze puste i wiersze komentarzy (poprzedzone znakiem #). Obecnie dla tego pliku istnieje ograniczenie do 32 u¿ytkowników.

PLIKI


/fastboot

/etc/inittab

/etc/init.d/halt

/etc/init.d/reboot

/etc/shutdown.allow

B£ÊDY

Nie jest to faktycznie b³±d, ale wiêkszo¶æ u¿ytkowników zapomina o podaniu argumentu czas i jest zak³opotana komunikatem o b³êdzie dawanym przez shutdown. Argument czas jest obowi±zkowy; w 90 procentach przypadków argumentem tym bêdzie s³owo now.

AUTOR

Miquel van Smoorenburg, miquels@cistron.nl

ZOBACZ TAK¯E

fsck(8), init(1), halt(8), reboot(8).