swapon

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 25 Wrzesieñ 1995 (openSuse - 09/10/07)

Autres sections - même nom

Section: 8 (Commandes administrateur)

NAZWA

swapon, swapoff - w³±cz/wy³±cz urz±dzenia i pliki swapu

SK£ADNIA

/sbin/swapon [-h -V]
/sbin/swapon -a [-v]
/sbin/swapon [-v] [-p priority] specialfile ...
/sbin/swapoff [-h -V]
/sbin/swapoff -a
/sbin/swapoff specialfile ...

OPIS

Swapon jest u¿ywany do okre¶lania urz±dzeñ na których ma miejsce swapowanie i stronicowanie. Odwo³anie do swapon normalnie powinno pojawiaæ siê w systemowym pliku inicjalizacyjnym /etc/rc, udostêpniaj±c wszystkie urz±dzenia swapu.

Normalnie u¿ywana jest pierwsza postaæ:

-h
Udostêpnij pomoc.
-V
Wy¶wietl wersjê.
-a
Udostêpnij wszystkie urz±dzenia zaznaczone w /etc/fstab jako ``sw''.
-p priority
Ustaw priorytet dla swapon. Opcja ta jest dostêpna tylko je¶li swapon zosta³ skompilowany pod j±drem 1.3.2 lub nowszym. priority jest warto¶ci± z przedzia³u 0 do 32767. Zobacz swapon(2) dla kompletnego opisu priorytetów swapowych. Do /etc/fstab mo¿esz dodaæ pole pri=value dla u¿ytku z swapon -a.

Swapoff wy³±cza swapowanie na wybranych urz±dzeniach i plikach, lub na wszystkich wpisach swapu z /etc/fstab o ile zostanie mu przekazana flaga -a.

ZOBACZ TAK¯E

swapon(2), swapoff(2), fstab(5), init(8), mkswap(8), rc(8), mount(8)

PLIKI

/dev/hd?? standardowe urz±dzenia stronicuj±ce
/dev/sd?? standardowe urz±dzenia stronicuj±ce (SCSI)
/etc/fstab tablica opisu systemów plików (ascii)

HISTORIA

Komenda swapon pojawi³a siê w 4.0BSD.

AUTORZY

Zobacz stronê mount(8) dla listy autorów. Najwiêcej pracy w³o¿yli Doug Quale, H. J. Lu, Rick Sladkey, i Stephen Tweedie.