cat

Autres langues

Langue: pl

Version: FSF (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

cat - połącz pliki i wypisz na standardowe wyjście

SKŁADNIA

cat
[-benstuvAET] [--number] [--number-nonblank]
[--squeeze-blank] [--show-nonprinting] [--show-ends]
[--show-tabs] [--show-all] [--help] [--version]
[plik...]

OPIS

Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
pinfo cat
lub
info cat.

Ta strona podręcznika opisuje polecenie cat w wersji GNU.

cat wypisuje na standardowe wyjście zawartość każdego podanego pliku, lub standardowego wejścia jeśli nie podano żadnego lub podano plik zwany `-'.

OPCJE

-A, --show-all
Równoważna -vET.
-B, --binary
Tylko w systemach MS-DOS i MS-Windows -- czyta i zapisuje pliki w trybie binarnym. Domyślnie `cat' w tych systemach posługuje się trybem binarnym tylko przy przekierowaniu standardowego wyjścia do pliku lub potoku; ta opcja przesłania takie ustawienie. Używane jest binarne wejście/wyjście plików, zatem pliki zachowują swój format (tekstowy Uniksowy w przeciwieństwie do DOS-owego tekstowego i binarnego), gdyż `cat' często wykorzystywany jest jako program do kopiowania plików. Pewne opcje (zobacz niżej) powodują, że `cat' czyta i zapisuje pliki w trybie tekstowym, gdyż nie jest istotna pierwotna zawartość pliku (np. gdy `cat' numeruje linie lub ma zaznaczyć ich końce). Dlatego opcje te działają zgodnie z oczekiwaniem użytkowników DOS/Windows; na przykład, tekstowe pliki DOS-owe mają linie zakończone parą znaków CR-LF, co nie będzie przetwarzane przez -b jako pusta linia, chyba że plik jest czytany w trybie tekstowym.
-b, --number-nonblank
Numeruje wszystkie niepuste linie wyjścia, poczynając od 1. W MS-DOS i MS-Windows opcja ta powoduje, że `cat' czyta i zapisuje pliki w trybie tekstowym.
-e
Równoważna -vE.
-E, --show-ends
Wyświetla '$' po końcu każdej linii. W MS-DOS i MS-Windows opcja ta powoduje, że `cat' czyta i zapisuje pliki w trybie tekstowym.
-n, --number
Numeruje wszystkie linie wyjścia, poczynając od 1. W MS-DOS i MS-Windows opcja ta powoduje, że `cat' czyta i zapisuje pliki w trybie tekstowym.
-s, --squeeze-blank
Zastępuje powielone sąsiadujące linie puste pojedynczą linią pustą. W MS-DOS i MS-Windows opcja ta powoduje, że `cat' czyta i zapisuje pliki w trybie tekstowym.
-t
Równoważna -vT.
-T, --show-tabs
Wyświetla znaki tabulacji jako '^I'.
-u
Ignorowana; dla zgodności z Uniksem.
-v, --show-nonprinting
Wyświetla znaki kontrolne, z wyjątkiem nowej strony i tabulacji, używając notacji z '^', i poprzedzając znaki z ustawionym ósmym bitem przez `M-'. W MS-DOS i MS-Windows opcja ta powoduje, że `cat' czyta pliki i standardowe wejście w DOS-owym trybie binarnym, zatem widoczne są także znaki CR na końcu każdej z linii.
--help
Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach, kończy pracę.
--version
Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>. Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

tac(1), nl(1), od(1), textutils(1).

OD TŁUMACZA

Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi tekstowych GNU wersji 2.0.