sched_setparam

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1996-04-10 (openSuse - 09/10/07)

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

sched_setparam, sched_getparam - ustawienie i pobranie parametrów szeregowaniu zadañ

SK£ADNIA

#include <sched.h>

int sched_setparam(pid_t pid, const struct sched_param *p);

int sched_getparam(pid_t pid, struct sched_param *p);
struct sched_param {

    ...

    int sched_priority;

    ...

};
OPIS

sched_setparam ustawia parametry szeregowania zadañ, zwi±zane z w³a¶ciw± dla procesu okre¶lonego przez pid polityk± szeregowania zadañ. Je¶li pid ma warto¶æ zero, to ustawiane s± parametry procesu bie¿±cego. Interpretacja parametru p zale¿y od wybranej polityki. Obecnie Linux wspiera nastêpuj±ce polityki szeregowania zadañ: SCHED_FIFO, SCHED_RR i SCHED_OTHER.

sched_getparam pobiera parametry szeregowania zadañ, odnosz±ce siê do procesu okre¶lonego przez pid. Je¶li pid ma warto¶æ zero, to pobierane s± parametry procesu bie¿±cego.

sched_setparam sprawdza czy p jest odpowiedni dla polityki szeregowania zadañ dla danego procesu. Parametr p->sched_priority musi znajdowaæ siê w zakresie okre¶lonym przez sched_get_priority_min i sched_get_priority_max.

Systemy POSIX-owe, które wspieraj± sched_setparam i sched_getparam, definiuj± w <unistd.h> _POSIX_PRIORITY_SCHEDULING.

WARTO¦Æ ZWRACANA

Po pomy¶lnym zakoñczeniu sched_setparam i sched_getparam zwracaj± zero. Po b³êdzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

B£ÊDY

ESRCH
Nie znaleziono procesu o ID równym pid.
EPERM
Proces wo³aj±cy nie ma odpowiednich uprawnieñ. Proces wo³aj±cy sched_setparam musi mieæ efektywny uid równy euid lub uid procesu okre¶lonego przez pid, lub musi byæ procesem superu¿ytkownika.
EINVAL
Parametr p nie ma sensu w bie¿±cej polityce szeregowania zadañ.

ZGODNE Z

POSIX.1b (wcze¶niej POSIX.4)

ZOBACZ TAK¯E

sched_setaffinity(2), sched_getaffinity(2), sched_setscheduler(2), sched_getscheduler(2), sched_get_priority_max(2), sched_get_priority_min(2), nice(2), setpriority(2), getpriority(2),

sched_setscheduler(2) zawiera opis zasad szeregowania zadañ w Linuksie.

Programming for the real world - POSIX.4 Billa O. Gallmeistera, O'Reilly & Associates, Inc., ISBN 1-56592-074-0
IEEE Std 1003.1b-1993 (standard POSIX.1b)
ISO/IEC 9945-1:1996