fgetpwent

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1996-05-17 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

fgetpwent - pobranie wpisu z pliku haseł

SKŁADNIA

 #include <pwd.h>
 #include <stdio.h>
 #include <sys/types.h>
 
 struct passwd *fgetpwent(FILE *stream);
 

OPIS

Funkcja fgetpwent() zwraca wskaźnik do struktury zawierającej podzieloną na pola linię z pliku stream. Po pierwszym wywołaniu zwraca pierwszą pozycję, później zwraca kolejne. Plik stream musi mieć taki sam format, jak /etc/passwd.

Struktura passwd jest następująco zdefiniowana w pliku <pwd.h>:

 
 struct passwd {
     char  *pw_name;    /* nazwa użytkownika */
     char  *pw_passwd;   /* hasło użytkownika */
     uid_t  pw_uid;     /* identyfikator użytkownika */
     gid_t  pw_gid;     /* identyfikator grupy */
     char  *pw_gecos;   /* rzeczywista nazwa */
     char  *pw_dir;    /* katalog domowy */
     char  *pw_shell;   /* powłoka */
 };
 
 

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja fgetpwent() zwraca strukturę passwd, lub NULL jeśli nie ma więcej pozycji lub wystąpił błąd.

BŁĘDY

ENOMEM
Brak pamięci do alokacji struktury passwd.

PLIKI

/etc/passwd
baza danych o hasłach

ZGODNE Z

SVID 3

ZOBACZ TAKŻE

getpwnam(3), getpwuid(3), getpwent(3), setpwent(3), endpwent(3), getpw(3), putpwent(3), passwd(5)