fputwc

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1999-07-25 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

fputwc - zapisanie szerokiego znaku do strumienia FILE

SK£ADNIA


#include <stdio.h>


#include <wchar.h> wint_t fputwc(wchar_t wc, FILE *stream); wint_t putwc(wchar_t wc, FILE *stream);

OPIS

Funkcja fputwc jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji fputc. Zapisuje ona szeroki znak wc do stream. Gdy ferror(stream) stanie siê prawdziwe, zwraca WEOF. Je¶li wyst±pi b³±d konwersji szerokiego znaku, ustawia ona errno na EILSEQ i równie¿ zwraca WEOF. W pozosta³ych przypadkach zwraca wc.

Funkcja lub makro putwc zachowuje siê identycznie jak fputwc. Gdy putwc jest zaimplementowane jako makro, mo¿e wskutek tego rozwijaæ swój argument wiêcej ni¿ raz. Nie ma ¿adnego powodu, aby tej funkcji/makra u¿ywaæ.

Informacje o nieblokuj±cych odpowiednikach znajduj± siê w unlocked_stdio(3).

WARTO¦Æ ZWRACANA

Funkcja fputwc zwraca wc, gdy nie wyst±pi³ b³±d, a WEOF aby zasygnalizowaæ wyst±pienie b³êdu.

B£ÊDY

Oprócz zwyk³ych jest jeszcze
EILSEQ
Konwersja wc do kodowania stosowanego w strumieniu nie powiod³a siê.

ZGODNE Z

ISO/ANSI C, UNIX98

UWAGI

Zachowanie fputwc zale¿y od ustawienia kategorii LC_CTYPE aktualnego locale.

W przypadku nieprzekazania dodatkowych informacji przy wywo³aniu fopen, rozs±dne jest oczekiwanie, ¿e fputwc faktycznie zapisze wielobajtowy ci±g odpowiadaj±cy szerokiemu znakowi wc.

ZOBACZ TAK¯E

fgetwc(3), fputws(3), unlocked_stdio(3)