fputwc

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1999-07-25 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

fputwc - zapisanie szerokiego znaku do strumienia FILE

SKŁADNIA

 #include <stdio.h>
 
#include <wchar.h> wint_t fputwc(wchar_t wc, FILE *stream); wint_t putwc(wchar_t wc, FILE *stream);

OPIS

Funkcja fputwc jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji fputc. Zapisuje ona szeroki znak wc do stream. Gdy ferror(stream) stanie się prawdziwe, zwraca WEOF. Jeśli wystąpi błąd konwersji szerokiego znaku, ustawia ona errno na EILSEQ i również zwraca WEOF. W pozostałych przypadkach zwraca wc.

Funkcja lub makro putwc zachowuje się identycznie jak fputwc. Gdy putwc jest zaimplementowane jako makro, może wskutek tego rozwijać swój argument więcej niż raz. Nie ma żadnego powodu, aby tej funkcji/makra używać.

Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja fputwc zwraca wc, gdy nie wystąpił błąd, a WEOF aby zasygnalizować wystąpienie błędu.

BŁĘDY

Oprócz zwykłych jest jeszcze
EILSEQ
Konwersja wc do kodowania stosowanego w strumieniu nie powiodła się.

ZGODNE Z

ISO/ANSI C, UNIX98

UWAGI

Zachowanie fputwc zależy od ustawienia kategorii LC_CTYPE aktualnego locale.

W przypadku nieprzekazania dodatkowych informacji przy wywołaniu fopen, rozsądne jest oczekiwanie, że fputwc faktycznie zapisze wielobajtowy ciąg odpowiadający szerokiemu znakowi wc.

ZOBACZ TAKŻE

fgetwc(3), fputws(3), unlocked_stdio(3)