getservent

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 2001-07-25 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

getservent, getservbyname, getservbyport, setservent, endservent - odczytanie wpisu dotycz±cego us³ugi

SK£ADNIA


#include <netdb.h>struct servent *getservent(void);struct servent *getservbyname(const char *name, const char *proto);struct servent *getservbyport(int port, const char *proto);void setservent(int stayopen);void endservent(void);

OPIS

Funkcja getservent() odczytuje nastêpn± liniê z pliku /etc/services i zwraca strukturê servent zawieraj±c± pola powsta³e z roz³o¿enia linii pliku. Plik /etc/services jest otwierany, je¶li jest to potrzebne.

Funkcja getservbyname() zwraca strukturê servent zawieraj±c± warto¶ci z tej linii pliku /etc/services, która odpowiada us³udze name korzystaj±cej z protoko³u proto. Je¶li proto jest równe NULL, to pasowa³ bêdzie dowolny protokó³.

Funkcja getservbyport() zwraca strukturê servent zawieraj±c± warto¶ci z tej linii pliku, która odpowiada portowi port, podanemu w sieciowej kolejno¶ci bajtów, dla protoko³u proto. Je¶li proto jest równe NULL, to pasowa³ bêdzie dowolny protokó³.

Funkcja setservent() otwiera plik fI/etc/services i ustawia wska¼nik pliku na jego pocz±tku. Je¶li stayopen jest prawdziwe (1), to plik nie bêdzie zamykany pomiêdzy wywo³aniami getservbyname() i getservbyport().

Funkcja endservent() zamyka /etc/services.

Struktura servent jest zdefiniowana w <netdb.h> nastêpuj±co:
struct servent {

    char  *s_name;    /* oficjalna nazwa us³ugi */

    char  **s_aliases;  /* lista aliasów */

    int   s_port;     /* numer portu */

    char  *s_proto;    /* u¿ywany protokó³ */

}Polami struktury servent s±:

s_name
Oficjalna nazwa us³ugi.
s_aliases
Zakoñczona zarem lista alternatywnych nazw tej us³ugi.
s_port
Numer portu tej us³ugi podany w sieciowej kolejno¶ci bajtów.
s_proto
Nazwa protoko³u z którego korzysta dana us³uga.

WARTO¦Æ ZWRACANA

Funkcje getservent(), getservbyname() i getservbyport() zwracaj± strukturê servent, lub wska¼nik NULL gdy wyst±pi b³±d lub napotkany zostanie koniec pliku.

PLIKI

/etc/services
plik bazy danych o us³ugach

ZGODNE Z

BSD 4.3

ZOBACZ TAK¯E

getprotoent(3), getnetent(3), services(5)