strsignal

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1999-02-08 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

strsignal - zwraca napis opisuj±cy sygna³

SK£ADNIA


#define _GNU_SOURCE


#include <string.h> char *strsignal(int sig); extern const char * const sys_siglist[];

OPIS

Funkcja strsignal() zwraca ³añcuch opisuj±cy numer sygna³u przekazany w argumencie sig. £añcuch mo¿e byæ u¿ywany tylko do nastêpnego wywo³ania funkcji strsignal().

Tablica sys_siglist przechowuje ³añcuchy opisuj±ce sygna³y poindeksowane wed³ug numerów sygna³ów. O ile jest to mo¿liwe, nale¿y raczej korzystaæ z funkcji strsignal(), ni¿ z bezpo¶redniego dostêpu do tej tablicy.

WARTO¦Æ ZWRACANA

Funkcja strsignal() zwraca odpowiedni ³añcuch opisu lub komunikat o nieznanym sygnale, gdy numer sygna³u jest b³êdny. W niektórych systemach (ale nie w Linuksie), dla b³êdnego numeru sygna³u mo¿e zostaæ zwrócony, zamiast komunikatu, wska¼nik o warto¶ci NULL.

ZGODNE Z

Funkcja ta nie wchodzi w sk³ad ¿adnego standardu. Mo¿na j± jednak znale¼æ w systemach linuksowych i niektórych systemach uniksowych (np. w Solarisie).

ZOBACZ TAK¯E

psignal(3), strerror(3)