toascii

Autres langues

Langue: ja

Version: September 16, 1995 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

̾Á°

toascii - ʸ»ú¤ò ASCII ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë

½ñ¼°


#include <ctype.h>int toascii(int c);

ÀâÌÀ

toascii() ¤Ï¾å°Ì¥Ó¥Ã¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë»ö¤Ë¤è¤ê¡¢ ASCIIʸ»ú¥»¥Ã¥È¤ËŬ¹ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë c ¤ò 7¥Ó¥Ã¥È¤Î unsigned char ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£

ÊÖ¤êÃÍ

ÊÑ´¹¤µ¤ì¤¿Ê¸»ú¤òÊÖ¤¹¡£

½àµò

SVr4, BSD, POSIX.1-2001.

¥Ð¥°

¤³¤Î´Ø¿ô¤ò»È¤¦»ö¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¡¹¤¬ÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£ ¤³¤Î´Ø¿ô¤Ï¥¢¥¯¥»¥ó¥ÈÉÕ¤­¤Î»ú¤ò¤Ç¤¿¤é¤á¤Êʸ»ú¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

´ØÏ¢¹àÌÜ

isascii(3), tolower(3), toupper(3)