unlocked_stdio

Autres langues

Langue: ja

Version: 2001-10-18 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

̾Á°

getc_unlocked, getchar_unlocked, putc_unlocked, putchar_unlocked, - ¥í¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤ï¤º¤Ëɸ½àÆþ½ÐÎϤò¹Ô¤¦´Ø¿ô·²

½ñ¼°


#include <stdio.h>int getc_unlocked(FILE *stream);

int getchar_unlocked(void);

int putc_unlocked(int c, FILE *stream);

int putchar_unlocked(int c);#define _BSD_SOURCE /* or _SVID_SOURCE or _GNU_SOURCE */

#include <stdio.h>void clearerr_unlocked(FILE *stream);

int feof_unlocked(FILE *stream);

int ferror_unlocked(FILE *stream);

int fileno_unlocked(FILE *stream);

int fflush_unlocked(FILE *stream);

int fgetc_unlocked(FILE *stream);

int fputc_unlocked(int c, FILE *stream);

size_t fread_unlocked(void *ptr, size_t size, size_t n,

        FILE *stream);

size_t fwrite_unlocked(const void *ptr, size_t size, size_t n,

        FILE *stream);#define _GNU_SOURCE

#include <stdio.h>char *fgets_unlocked(char *s, int n, FILE *stream);

int fputs_unlocked(const char *s, FILE *stream);#define _GNU_SOURCE

#include <wchar.h>wint_t getwc_unlocked(FILE *stream);

wint_t getwchar_unlocked(void);

wint_t fgetwc_unlocked(FILE *stream);

wint_t fputwc_unlocked(wchar_t wc, FILE *stream);

wint_t putwc_unlocked(wchar_t wc, FILE *stream);

wint_t putwchar_unlocked(wchar_t wc);

wchar_t *fgetws_unlocked(wchar_t *ws, int n, FILE *stream);

int fputws_unlocked(const wchar_t *ws, FILE *stream);

ÀâÌÀ

¤³¤ì¤é¤Î´Ø¿ô¤Ï¡¢ËöÈø¤Ë `_unlocked' ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤´Ø¿ô¤ÈƱ¤¸Æ°ºî¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢ ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥í¥Ã¥¯¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤ÅÀ¤¬°Û¤Ê¤ë¡£(¤³¤ì¤é¤Î´Ø¿ô¼«¿È¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥í¥Ã¥¯ ¤ò¥»¥Ã¥È¤»¤º¡¢Â¾¤Î´Ø¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥í¥Ã¥¯¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤â ¹Ô¤ï¤Ê¤¤) ¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¥¹¥ì¥Ã¥É(thread)¤Ç°ÂÁ´¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£ flockfile(3) ¤ò»²¾È¤Î¤³¤È¡£

½àµò

getc_unlocked(), getchar_unlocked(), putc_unlocked(), putchar_unlocked() ¤Î 4 ¤Ä¤Î´Ø¿ô¤Ï POSIX.1-2001 ¤Ëµ¬Äꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

Èóɸ½à¤Î *_unlocked() ¤ÎÃç´Ö¤Ï 2¡¢3 ¤Î Unix ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ ºÇ¶á¤Î glibc ¤Ç¤Ï»ÈÍѲÄǽ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢ ¤³¤ì¤é¤Î´Ø¿ô¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£

´ØÏ¢¹àÌÜ

flockfile(3), stdio(3), feature_test_macros(7)