inittab

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: Jun 04, 1996 (openSuse - 09/10/07)

Section: 5 (Format de fichier)

NAZWA

inittab - format pliku inittab u¿ywanego przez proces init kompatybilny z sysv.

OPIS

Plik inittab opisuje które procesy zosta³y uruchomione podczas startu i podczas normalnego dzia³ania (np. /etc/rc, getty...). W inicie rozró¿nia siê ró¿ne poziomy pracy (runlevels), z których ka¿dy mo¿e mieæ swój w³asny zestaw procesów uruchamianych na starcie. Dopuszczalne poziomy pracy to 0-6 i A, B dla wpisów ondemand (na ¿±danie). Wpis w pliku inittab ma nastêpuj±cy format:

id:poziomy pracy:akcja:proces
Linie rozpoczynaj±ce siê od `#' s± ignorowane.
id
jest unikaln± sekwencj± 1-4 znaków, która identyfikuje wpis (dla starszych wersji jego d³ugo¶æ mo¿e byæ ograniczona do dwóch znaków).

Uwaga: Dla procesów getty, lub innych procesów loginowych, pole id powinno byæ koñcówk± odpowiadaj±cego im tty, np. 1 dla tty1. W innym wypadku login mo¿e nie dzia³aæ prawid³owo.

poziomy pracy
opisuj±, w których poziomach pracy podj±æ podan± akcjê.
akcja
opisuje jak± akcjê podj±æ.
proces
podaje proces, który nale¿y uruchomiæ. Je¶li pole procesu rozpoczyna siê znakiem `+', init nie dokona dla niego wpisów wtmp i utmp. Jest to wymagane dla getty, które wol± robiæ to samodzielnie. Jest to te¿ b³±d historyczny.

Dopuszczalne akcje to:

respawn
Proces bêdzie uruchomiony od nowa po ka¿dym jego zakoñczeniu (np. getty).
wait
Proces bêdzie uruchomiony raz (gdy nadejdzie w³a¶ciwy poziom pracy), a init bêdzie czeka³ na jego zakoñczenie.
once
Proces bêdzie wywo³any raz po wej¶ciu we w³a¶ciwy poziom pracy.
boot
Proces zostanie wywo³any podczas bootowania. Pole poziomy pracy jest ignorowane.
bootwait
Proces zostanie wywo³any podczas bootowania, podczas gdy init czeka na jego zakoñczenie (np. /etc/rc). Pole poziomy pracy jest ignorowane.
off
Nie robi nic.
ondemand
Proces, który jest zaznaczony poziomem pracy ondemand bêdzie wywo³ywany za ka¿dym razem, gdy zostanie wywo³any wskazany poziom ¿±dania. Mimo to jednak, nie nast±pi zmiana poziomu pracy (poziomy pracy ondemand to 'a', 'b', 'c').
initdefault
Pole to okre¶la poziom pracy, który powinien byæ uruchomiony po bootowaniu. Je¶li ¿aden taki nie istnieje, init zapyta o poziom pracy na konsoli. Pole proces jest ignorowane.
sysinit
Proces zostanie wywo³any podczas bootowania. Zostanie wywo³any przed wszelkimi wpisami boot czy bootwait. Pole poziomy pracy jest ignorowane.
powerwait
Proces zostanie wywo³any gdy init otrzyma sygna³ SIGPWR, wskazuj±cy na problemy z zasilaniem. init bêdzie czeka³ na zakoñczenie tego procesu przed dalsz± kontynuacj±.
powerfail
Podobne do powerwait, lecz init nie bêdzie czeka³ na zakoñczenie tego procesu.
powerokwait
Proces zostanie wywo³any gdy init otrzyma sygna³ SIGPWR, o ile istnienje plik o nazwie /etc/powerstatys, zawieraj±cy s³owo OK. Znaczy to, ¿e zasilanie zosta³o przywrócone.
ctrlaltdel
Proces zostanie wykonany gdy init otrzyma sygna³ SIGINT. Znaczy to, ¿e kto¶ na konsoli nacisn±³ kombinacjê CTRL-ALT-DEL. Zazwyczaj wywo³uje siê wtedy co¶ w rodzaju shutdown, zarówno w celu przej¶cia do poziomu jednou¿ytkownikowego, jak i do rebootowania maszyny.
kbrequest
Proces zostanie wywo³any gdy init otrzyma sygna³ z sterownika klawiatury, mówi±cy ¿e na konsoli zosta³a naci¶niêta specjalna kombinacja klawiszy.
Dokumentacja tej funkcji nie jest jeszcze kompletna; wiêcej danych mo¿na znale¼æ w pakietach kbd-x.xx. Ogólnie, mo¿esz mapowaæ niektóre kombinacje klawiszy do akcji "Spawn_Console". Na przyk³ad aby zmapowaæ na ten cel kombinacjê alt plus strza³ka w górê, u¿yj nastêpuj±cego wpisu w swoim pliku keymap:

alt keycode 103 = Spawn_Console

Pole poziom pracy mo¿e zawieraæ wiele znaków dla ró¿nych poziomów pracy, np. 123 je¶li proces powinien byæ uruchamianay w poziomach 1,2 i 3. Wpisy ondemand mog± zawieraæ A, B, lub C. Poziom pracy wpisów sysinit, boot i bootwait jest ignorowany.

Gdy zmieniany jest poziom pracy, wszelkie dzia³aj±ce procesy, które nie nale¿± do noweg poziomu s± ubijane. Robione to jest najpierw komend± SIGTERM, a potem SIGKILL.

PRZYK£ADY

Oto przyk³ad inittab, który zawiera stary inittab Linuksa:


# inittab dla Linuksa

id:1:initdefault:

rc::bootwait:/etc/rc

1:1:respawn:/etc/getty 9600 tty1

2:1:respawn:/etc/getty 9600 tty2

3:1:respawn:/etc/getty 9600 tty3

4:1:respawn:/etc/getty 9600 tty4

Ten plik inittab wywo³uje podczas bootowania /etc/rc i uruchamia getty dla tty1-tty4.

Bardziej wykwintny inittab, z ró¿nymi poziomami pracy (zobacz komentarze):# Poziom, w którym startowaæ

id:2:initdefault:# Inicjalizacja systemu przed wszystkim innym.

si::sysinit:/etc/rc.d/bcheckrc# Poziom pracy 0,6 to halt i reboot, 1 jest trybem opieki.

l0:0:wait:/etc/rc.d/rc.halt

l1:1:wait:/etc/rc.d/rc.single

l2:2345:wait:/etc/rc.d/rc.multi

l6:6:wait:/etc/rc.d/rc.reboot# Co zrobiæ przy ctrl+alt+del.

ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t5 -rf now# Poziomy 2 i 3: getty na konsoli, poziom 3 to getty na porcie modemu.

1:23:respawn:/sbin/getty tty1 VC linux

2:23:respawn:/sbin/getty tty2 VC linux

3:23:respawn:/sbin/getty tty3 VC linux

4:23:respawn:/sbin/getty tty4 VC linux

S2:3:respawn:/sbin/uugetty ttyS2 M19200PLIKI

/etc/inittab

AUTOR

Init zosta³ napisany przez Miquela van Smoorenburga (miquels@cistron.nl), strona podrêcznika zosta³a napisana przez Sebastiana Lederera (lederer@francium.informatik.uni-bonn.de) i zmodyfikowana przez Michaela Haardta (u31b3hs@pool.informatik.rwth-aachen.de).

ZOBACZ TAK¯E

init(8), telinit(8)