tmpwatch

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 55868 (openSuse - 09/10/07)

Section: 8 (Commandes administrateur)

NAZWA

tmpwatch - kasuje pliki w oparciu o czas ostatniego dostêpu

SK£ADNIA

tmpwatch [-u|-m] [-faqstv] [--verbose] [--force] [--all] [--test] [--fuser] [--atime|--mtime] [--quiet] <czas-ostatniego-dostêpu> <katalogi>

OPIS

tmpwatch przeszukuje rekursywnie okre¶lone katalogi i usuwa z nich pliki, które nie by³y odczytywane przez okre¶lony czas. Zazwyczaj jest u¿ywany do porz±dkowania katalogów, w których znajduj± siê pliki tymczasowe (na przyk³ad /tmp).

Podczas zmiany katalogów, tmpwatch jest bardzo czu³y na mo¿liwy sytuacje wy¶cigów i zakoñczy siê b³êdem gdy takowa zostanie wykryta. Program pomija dowi±zanie symboliczne w katalogach, które porz±dkuje (nawet je¶li dowi±zanie symboliczne zosta³o podane jako argument), pracuje na jednym systemie plików i usuwa tylko puste katalogi oraz zwyk³e pliki.

tmpwatch okre¶la pliki wed³ug ich czasu dostêpu, a nie czasu modyfikacji. Je¶li pliki nie zosta³y usuniête kiedy ls -l sugeruje, ¿e tak powinno byæ, do sprawdzenia ich czasu dostêpu nale¿y wykorzystaæ ls -u i zobaczyæ czy to wyja¶nia problem.

Parametr czas-ostatniego-dostêpu okre¶la warto¶æ progow± dla usuwanych plików. Je¶li plik nie by³ odczytywany przez okres zdefiniowany jako czas-ostatniego-dostêpu, zostanie usuniêty. Postêpuj±c tak, mo¿na zadaæ kilka katalogów, które tmpwatch wyczy¶ci.

OPCJE

-u, --atime
podejmuje decyzjê o usuwaniu pliku na podstawie czasu ostatniego dostêpu. Jest to domy¶lne zachowanie. Opcja ta jest niekompatybilna z --mtime.
-m, --mtime
podejmuje decyzjê o usuwaniu pliku na podstawie czasu ostatniej modyfikacji zamiast czasu ostatniego dostêpu. Opcja ta jest niekompatybilna z --atime.
-a, --all
usuwa wszystkie typy plików, a nie tylko pliki zwyk³e i katalogi.
-f, --force
usuwa pliki nawet je¶li root nie ma do nich prawa zapisu (pokrewne rm -f).
-t, --test
nie usuwa plików, ale symuluje ich usuwanie. Powoduje równoczesne zastosowanie -v.
-s, --fuser
przed przyst±pieniem do usuniêcia pliku próbuje u¿yæ polecenia "fuser" w celu sprawdzenia czy plik jest obecnie otwarty. Opcja nie jest w³±czona domy¶lnie. Mo¿e pomóc w niektórych przypadkach, ale nie we wszystkich. Zale¿ne od zainstalowanego "fuser" w /sbin.
-v, --verbose
Drukuje rozwlek³y ekran. Dostêpne s± dwa poziomy "rozwlek³o¶ci" -- u¿yj tej opcji dwukrotnie, aby otrzymaæ najbardziej rozwlek³y tryb pracy na wyj¶ciu.

ZOBACZ TAK¯E

cron(1), ls(1), rm(1), fuser(1)

OSTRZE¯ENIA

D³ugi opcje w stylu GNU nie s± obs³ugiwane w systemie HP-UNIX.

AUTORZY


Erik Troan <ewt@redhat.com>

Preston Brown <pbrown@redhat.com>