byteorder

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-04-15 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

htonl, htons, ntohl, ntohs - konwersja warto¶ci pomiêdzy lokalnym a sieciowym porz±dkiem bajtów

SK£ADNIA


#include <netinet/in.h>uint32_t htonl(uint32_t hostlong);uint16_t htons(uint16_t hostshort);uint32_t ntohl(uint32_t netlong);uint16_t ntohs(uint16_t netshort);

OPIS

Funkcja htonl() przekszta³ca warto¶æ long integer hostlong z lokalnego na sieciowy porz±dek bajtów.

Funkcja htons() przekszta³ca warto¶æ short integer hostshort z lokalnego na sieciowy porz±dek bajtów.

Funkcja ntohl() przekszta³ca warto¶æ long integer netlong z sieciowego na lokalny porz±dek bajtów.

Funkcja ntohs() przekszta³ca warto¶æ short integer netshort z sieciowego na lokalny porz±dek bajtów.

W lokalnym porz±dku bajtów na platformie i80x86 pierwszy jest zawsze najmniej znacz±cy bajt, w sieciowym porz±dku bajtów, u¿ywanym w Internecie, pierwszy jest zawsze najbardziej znacz±cy bajt.

ZGODNE Z

BSD 4.3

ZOBACZ TAK¯E

gethostbyname(3), getservent(3)