chroot

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: FSF (openSuse - 09/10/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

chroot - uruchom polecenie lub pow³okê interaktywn± ze specjalnym katalogiem g³ównym

SK£ADNIA

chroot [--help] [--version] katalog [polecenie...]

OPIS

Ta strona podrêcznika opisuje polecenie chroot w wersji GNU.

Normalnie nazwy plików szukane s± od g³ównego katalogu (korzenia) struktury katalogów, tj. `/'. chroot zmienia katalog g³ówny na zadany katalog (musi on istnieæ) a nastêpnie uruchamia polecenie z opcjonalnie podanymi argumentami. Je¿eli nie podano ¿adnego polecenia, to chroot uruchamia pow³okê interaktywn±. Zmienna ¶rodowiskowa `SHELL' okre¶la program pow³oki, domy¶lnie jest to /bin/sh, wywo³ywany z opcj± `-i'.

OPCJE

--help
Wy¶wietla informacjê o stosowaniu programu i dostêpnych opcjach, koñczy pracê.
--version
Wy¶wietla numer wersji programu i koñczy pracê.

UWAGI

W wielu systemach tylko superu¿ytkownik mo¿e zmieniaæ katalog g³ówny.

ZG£ASZANIE B£ÊDÓW

B³êdy proszê zg³aszaæ, w jêz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>. Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

ZOBACZ TAK¯E

sh-utils(1).

OD T£UMACZA

Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzêdzi pow³okowych GNU wersji 2.0.