bdflush

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1995-04-15 (openSuse - 09/10/07)

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

bdflush - uruchomienie, wypró¿nienie lub dostrojenie demona wypró¿niania buforów (bdflush)

SK£ADNIA


int bdflush(int func, long *address);

int bdflush(int func, long data);

OPIS

bdflush uruchamia, wypró¿nia, lub dostraja demona bdflush. Tylko superu¿ytkownik mo¿e wywo³aæ bdflush.

Je¶li func jest liczb± ujemn±, lub zerem, a demon nie by³ uruchomiony, bdflush wchodzi w kod daemona i nigdy nie powraca.

Je¶li func wynosi 1, niektóre bufory s± zapisywane na dysk.

Je¶li func wynosi 2 lub wiêcej i jest parzyste (najni¿szy bit jest 0), to address jest adresem d³ugiego s³owa, a parametr dostrajaj±cy o numerze (func-2)/2 zostaje zwrócony pod tym adresem do wywo³uj±cego.

Je¶li func jest równe 3, lub wiêcej i jest nieparzyste (najni¿szy bit wynosi 1), to data jest d³ugim s³owem, a kernel nadaje tê warto¶æ parametrowi dostrajaj±cemu o numerze (func-3)/2.

Zestaw parametrów, ich warto¶ci i dozwolonych zakresów jest zdefiniowany w kodzie ¼dród³owym kernela, w pliku fs/buffer.c.

WARTO¦Æ ZWRACANA

Je¶li func jest ujemne lub jest zerem, a demon uruchomi siê pomy¶lnie, bdflush nigdy nic nie zwraca. W pozosta³ych wypadkach po pomy¶lnym zakoñczeniu funkcji zwracana jest warto¶æ 0, a w przypadku b³êdu zwracana jest warto¶æ -1 i ustawiane errno wskazuj±c rodzaj b³êdu.

B£ÊDY

EPERM
Wywo³uj±cy nie jest superu¿ytkownikiem.
EFAULT
address wskazuje poza dostêpn± dla u¿ytkownika przestrzeñ adresow±.
EBUSY
Próbowano wej¶æ w kod demona po tym, jak inny proces zrobi³ to samo.
EINVAL
Próbowano odczytaæ lub zapisaæ nieprawid³owy numer parametru, lub nadaæ parametrowi nieprawid³ow± warto¶æ.

ZGODNE Z

bdflush jest specyficzne dla Linuksa i nie powinno byæ u¿ywane w przeno¶nych programach.

ZOBACZ TAK¯E

fsync(2), sync(2), update(8), sync(8).