getsockname

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-07-24 (openSuse - 09/10/07)

Autres sections - même nom

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

getsockname - pobranie nazwy gniazda

SK£ADNIA


#include <sys/socket.h>int getsockname(int s, struct sockaddr *name, socklen_t *namelen)

OPIS

getsockname zwraca bie¿±c± nazwê name dla zadanego gniazda. Parametr namelen powinien byæ zainicjalizowany tak, aby podawa³ rozmiar obszaru wskazywanego przez name. Po zakoñczeniu, zawiera on rzeczywisty rozmiar zwróconej nazwy (w bajtach).

WARTO¦Æ ZWRACANA

Po pomy¶lnym zakoñczeniu zwracane jest zero. Po b³êdzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

B£ÊDY

EBADF
Argument s nie jest prawid³owym deskryptorem.
ENOTSOCK
Argument s jest plikiem, a nie gniazdem.
ENOBUFS
Dostêpna ilo¶æ zasobów systemowych jest niewystarczaj±ca dla wykonania operacji.
EFAULT
Parametr name wskazuje poza dostêpn± przestrzeñ adresow± procesu.

ZGODNE Z

SVr4, 4.4BSD (funkcja getsockname pojawi³a siê w 4.2BSD). SVr4 dokumentuje dodatkowe kody b³êdów: ENOMEM i ENOSR.

UWAGA

Trzeci argument getsockname jest w rzeczywisto¶ci typu `int *' (i tak jest w BSD 4.*, libc4 i libc5). Pewne zamieszanie w POSIX doprowadzi³o jego zmiany na obecny socklen_t. Szkic standardu nie sosta³ jeszcze przyjêty, ale glibc2 ju¿ jest z nim zgodne i zawiera równie¿ socklen_t. Zobacz tak¿e accept(2).

ZOBACZ TAK¯E

bind(2), socket(2)