mmap

Autres langues

Langue: pl

Version: 2000-03-25 (fedora - 25/11/07)

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

mmap, munmap - mapowanie lub usunięcie mapowania plików lub urządzeń w pamięci

SKŁADNIA

#include <sys/mman.h>

#ifdef _POSIX_MAPPED_FILES

void * mmap(void *start, size_t length, int prot , int flags, int fd, off_t offset);

int munmap(void *start, size_t length);

#endif

OPIS

Funkcja mmap zleca zamapowanie do pamięci, najchętniej pod adres start, length bajtów pliku (lub innego obiektu) zadanego przez deskryptor fd, przesuniętych względem początku o offset. Adres start jest jednak tylko propozycją i zazwyczaj jest przekazywany jako 0. Rzeczywiste miejsce zamapowania obiektu jest zwracane przez mmap i nigdy nie jest zerem.

Argument prot opisuje oczekiwany sposów ochrony pamięci (i nie może być sprzeczny z trybem otwarcia pliku). Może on być równy PROT_NONE lub może być logicznym OR jednego lub więcej spośród innych znaczników PROT_*.

PROT_EXEC
Strony mogą być wykonywane.
PROT_READ
Strony mogą być odczytywane.
PROT_WRITE
Strony mogą być zapisywane.
PROT_NONE
Strony nie mogą być dostępne.

Patametr flags określa rodzaj mapowanego obiektu, opcje mapowania i czy modyfikacje na zmapowanej kopii strony są prywatne dla procesu, czy też powinny być współdzielone z innymi odniesieniami. Ma on bity

MAP_FIXED
Polecenie nie wybierania innego adresu niż podany. Jeśli podanego adresu nie można użyć, mmap zawiedzie. Jeśli podano MAP_FIXED, start musi być wielokrotnością rozmiaru strony. Używanie tej opcji nie jest zalecane.
MAP_SHARED
Polecenie współdzielenia mapowania ze wszystkimi innymi procesami, które mapują ten obiekt. Zapisywanie danych w danym obszarze będzie równoważne z zapisywaniem do pliku. Plik może w rzeczywistości nie zostać zaktualizowany aż do wywołania msync(2) lub munmap(2).
MAP_PRIVATE
Polecenie utworzenia prywatnego mapowania, typu "kopiowanie podczas zapisu". Zapisywanie danych w danym obszarze nie będzie wpływać na zawartość oryginalnego pliku. Nie jest określone, czy zmiany zawartości pliku wykonane po wywołaniu mmap będą uwidocznione w mapowanym obszarze.

Trzeba podać dokładnie jedno spomiędzy MAP_SHARED i MAP_PRIVATE.

Powyższe trzy znaczniki są opisane w POSIX.1b (poprzednio POSIX.4) oraz SUSv2. Linux obsługje dodatkowo następujące znaczniki niestandardowe:

MAP_DENYWRITE
Ten znacznik jest ignorowany. (Dawno temu sygnalizował on, że próba zapisu to mapowanego pliku powinna zawieść z ETXTBUSY. Ale było to źródłem ataków blokujących usługę (DoS).)
MAP_EXECUTABLE
Ten znacznik jest ignorowany.
MAP_NORESERVE
(Używany łącznie z MAP_PRIVATE.) Poleca nie rezerwować stron przestrzeni wymiany dla tego mapowania. Gdy przestrzeń wymiany jest zarezerwowana, ma się gwarancję, że istnieje możliwość modyfikacji tego prywatnego "kopiowanego podczas zapisu" obszaru. Gdy nie jest ona zarezerwowana, można otrzymać SIGSEGV podczas zapisu, jeżeli braknie pamięci.
MAP_LOCKED
Ten znacznik jest ignorowany.
MAP_GROWSDOWN
Używany do stosów. Sygnalizuje systemowi zarządzania pamięcią wirtualną w jądrze, że to mapowanie powinno być rozszerzane w pamięci w dół.
MAP_ANONYMOUS
Mapowanie nie jest oparte na żadnym pliku; argumenty fd i offset zostaną zignorowane. Ten znacznik w połączeniu z MAP_SHARED jest zaimplementowany w Linuksie począwszy od 2.4.
MAP_ANON
Alias dla MAP_ANONYMOUS. Porzucony.
MAP_FILE
Znacznik służący zgodności. Ignorowany.
MAP_32BIT
Umieszczenie mapowania w pierwszych 2GB przestrzeni adresowej procesu. Ignorowany gdy ustawiony jest MAP_FIXED. Znacznik ten jest obecnie wspierany jedynie przez 64-bitowe programy na architekturze x86-64.

Niektóre systemy dokumentują dodatkowe znaczniki MAP_AUTOGROW, MAP_AUTORESRV, MAP_COPY i MAP_LOCAL.

fd powinno być prawidłowowym deskryptorem pliku; jeżeli ustawiono MAP_ANONYMOUS, to argument ten jest ignorowany.

offset powinno być wielokrotnością rozmiaru strony zwracanego przez getpagesize(2).

Pamięć zamapowana za pomocą mmap jest zachowywana poprzez fork(2) z tymi samymi atrybutami.

Plik jest mapowany w wielokrotnościaćh rozmiaru strony. Dla plików, które nie są wielokrotnościami rozmiaru strony, pozostała pamięć jest zerowana podczas mapowania, a zapisy do tego obszaru nie są zapisywane w pliku. Efektem zmiany rozmiaru zamapowanego pliku na zamapowane strony, które odpowiadają dodanym lub usuniętym obszarom pliku, jest nieokreślony.

Funkcja systemowa munmap usuwa mapowanie z podanego zakresu adresów i powoduje, że dalsze odwołania do adresów z tego zakresu będą generować nieprawidłowe odwołania do pamięci. Mapowanie obszaru jest również automatycznie usuwane, gdy proces się zakończy. Z drugiej strony, zamknięcie deskryptora pliku nie usuwa mapowania obszaru.

Adres start musi być wielokrotnością rozmiaru strony. Usuwane jest mapowanie wszystkich stron zawierających fragmenty ze wskazanego zakresu, wszystkie późniejsze odwołania do tych stron wygenerują SIGSEGV. Nie jest błędem, gdy brak w podanym zakresie zamapowanych stron.

Dla mapowań opartych na plikach pole st_atime zamapowanego pliku może zostać zaktualizowane w dowolnym momencie pomiędzy mmap() i usunięciem odpowiedniego mapowania; pierwsze odwołanie do zamapowanej strony spowoduje zaktualizowanie tego pola, jeśli nie stało się to wcześniej.

Pola st_ctime i st_mtime pliku zamapowanego z PROT_WRITE i MAP_SHARED zostanie zaktualizowane po zapisie do mapowanego obszaru, a przed późniejszym wywołaniem msync() ze znacznikiem MS_SYNC lub MS_ASYNC, jeśli taki wywołanie wystąpi.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu B mmap zwraca wskaźnik do mapowanego obszaru. Po błędzie zwracane jest MAP_FAILED (-1) i odpowiednio ustawiane jest errno. Po pomyślnym zakończeniu munmap zwraca 0, a po błędzie -1 i ustawia errno (prawdopodobnie na EINVAL).

UWAGI

To, czy PROT_READ zawiera PROT_EXEC, czy nie, zależy od architektury. W przenośnych programach należy zawsze ustawiać PROT_EXEC, gdy planowane jest uruchamianie przez nie kodu w nowym mapowaniu.

BŁĘDY

EBADF
fd nie jest prawidłowym deskryptorem pliku (a nie ustawiono MAP_ANONYMOUS).
EACCES
Deskryptor pliku nie odnosi się do zwykłego pliku. Lub zgłoszono MAP_PRIVATE, lecz fd nie jest otwarty dla odczytu. Lub zgłoszono MAP_SHARED i ustawiono PROT_WRITE, a fd nie jest otwarte w trybie odczytu i zapisu (O_RDWR). Lub zgłoszono PROT_WRITE, lecz plik jest otwarty tylko do dopisywania.
EINVAL
Niewłaściwe start, length lub offset. (Np., mogą być zbyt duże lub niewyrównane do granicy strony (PAGESIZE).)
ETXTBUSY
Ustawiono MAP_DENYWRITE, lecz obiekt wskazywany przez fd jest otwarty do zapisu.
EAGAIN
Plik został zablokowany lub zablokowano zbyt wiele pamięci.
ENOMEM
Brak dostępnej pamięci lub zostałaby przekroczona maksymalna liczba mapowań dla procesu. ENODEV System plików, na którym znajduje sie podany plik nie wspiera mapowania w pamięci.

Użycie zamapowanego obszaru może spowodować wystąpienie następujących sygnałów:

SIGSEGV
Próba zapisu do obszaru podanego dla mmap jako tylko do odczytu.
SIGBUS
Próba dostępu do fragmentu bufora, który nie odpowiada plikowi (na przykład, za końcem pliku, włączając w to przypadek obcięcia pliku przez inny process).

ZGODNE Z

SVr4, POSIX.1b (poprzednio POSIX.4), 4.4BSD, SUSv2. SVr4 dokumentuje dodatkowe błędy ENXIO i ENODEV. SUSv2 dokumentuje dodatkowe błędy EMFILE i EOVERFLOW.

MAP_32BIT jest rozszerzeniem linuksowym.

ZOBACZ TAKŻE

getpagesize(2), mmap2(2), mremap(2), msync(2), shm_open(2), B.O. Gallmeister, POSIX.4, O'Reilly, str. 128-129 i 389-391.