shmctl

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 2002-01-05 (fedora - 25/11/07)

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

shmctl - sterowanie segmentami pamięci wspólnej

SKŁADNIA

#include <sys/ipc.h>

#include <sys/shm.h>

int shmctl(int shmid, int cmd, struct shmid_ds *buf);

OPIS

shmctl() pozwala użytkownikowi pobierać informacje dotyczące segmentu pamięci wspólnej, zmieniać właściciela, grupę i prawa dostępu do tego segmentu oraz usunąć segment. Informacje dotyczące segmentu określonego przez shmid zwracane są w strukturze shmid_ds zdefiniowanej następująco:
 struct shmid_ds {
   struct ipc_perm shm_perm; /* prawa dostępu */
   int shm_segsz;       /* rozmiar segmentu (w bajtach) */
   time_t shm_atime;     /* czas ostatniego dołączenia */
   time_t shm_dtime;     /* czas ostatniego odłączenia */
   time_t shm_ctime;     /* czas ostatniej modyfikacji */
   unsigned short shm_cpid;  /* PID twórcy segmentu */
   unsigned short shm_lpid;  /* PID ostatniego operatora segmentu */
   short shm_nattch;     /* liczba dołączeń */
   ...
 };
 

Można nadać wartość wyróżnionym polom struktury shm_perm opisującej prawa dostępu:

 struct ipc_perm
 {
   key_t key;
   ushort uid;  /* euid oraz egid właściciela segmentu */
   ushort gid;
   ushort cuid; /* euid oraz egid twórcy segmentu */
   ushort cgid;
   ushort mode; /* 9 najmniej znaczących bitów praw dostępu */
   ushort seq;  /* numer porządkowy */
 };
 

Następujące polecenia mogą być przekazane za pomocą parametru cmd :

IPC_STAT
służy do kopiowania informacji o segmencie pamięci wspólnej do bufora buf. Użytkownik musi mieć prawo do odczytu segmentu pamięci wspólnej.
IPC_SET
służy do modyfikacji praw dostępu do segmentu. Z pola shm_perms struktury wskazanej przez parametr buf pobierane są uid, gid i mode. System uwzględnia tylko 9 najmniej znaczących bitów parametru mode. Polu shm_ctime przypisywane jest aktualny czas. Użytkownik musi być właścicielem segmentu, jego twórcą lub administratorem systemu.
IPC_RMID
służy do zaznaczenia segmentu do usunięcia. Zostanie on naprawdę usunięty w momencie, gdy wszystkie procesy odłączą się. (Tj. gdy pole shm_nattch struktury shmid_ds opisującej segment osiągnie wartość zero.) Użytkownik musi być właścicielem segmentu, jego twórcą lub administratorem systemu.

Użytkownik musi zapewnić, że segment po użyciu zostanie na pewno usunięty. W przeciwnym przypadku, pamięć lub obszar wymiany zajmowane przez segment nie zostaną zwolnione.

Dodatkowo, administrator systemu może zabronić lub zezwolić na wymianę obszarów pam ięci zajmowanych przez segment (tylko w systemie Linux). Służą do tego następujące wartości cmd:

SHM_LOCK
zabezpiecza segment pamięci wspólnej przed wymianą. Strony, które wcześniej uległy wymianie zostaną ponownie załadowane do pamięci dopiero w momencie, gdy użytkownik wykona do nich dostęp.
SHM_UNLOCK
zezwala na wymianę stron należących do segmentu pamięci wspólnej.

Polecenia sterujące IPC_INFO, SHM_STAT oraz SHM_INFO są używane przez program ipcs(8) do pobierania informacji o używanych zasobach w systemie. Jeśli zajdzie potrzeba, polecenia te mogą w przyszłości ulec zmianie lub ich obsługa może zostać zawarta w systemie plików /proc.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja zwraca 0, jeśli operacja zakończy się pomyślnie, a -1, gdy wystąpi błąd.

BŁĘDY

W przypadku wystąpienia błędu, zmiennej errno przypisana zostanie jedna z poniższych wartośći:
EACCES
jeśli wydano polecenie IPC_STAT, a prawa dostępu określone w shm_perm.modes nie pozwalają na odczyt segmentu shmid.
EFAULT
Parametr cmd ma wartość IPC_SET lub IPC_STAT, ale adres wskazany przez buf jest niedostępny.
EINVAL
jeśli shmid nie jest poprawnym identyfikatorem segmentu lub cmd nie jest poprawnym poleceniem.
EIDRM
jeśli shmid_ds wskazuje na segment, który został usunięty.
EPERM
jeśli użytkownik próbował wywołać polecenie IPC_RMID lub IPC_SET, ale efektywny UID właściciela procesu wywołującego funkcję nie odpowiada twórcy segmentu (określonemu w shm_perm.cuid), właścicielowi segmentu (określonemu w shm_perm.uid), ani administratorowi systemu.
EOVERFLOW
jest zwracane, gdy wydano polecenie IPC_STAT, a wartość gid lub uid jest za duża, aby ją umieścić w strukturze wskazywanej przez buf.

UWAGA

Niektóre pola struktury struct shmid_ds były w Linuksie 2.2 typu short a stały się typu long w Linuksie 2.4. Aby to wykorzystać, powinna wystarczyć rekompilacja pod glibc-2.1.91 lub nowszą. (Jądro rozróżnia stare i nowe wywołania za pomocą znacznika IPC_64 w cmd.)

ZGODNE Z

SVr4, SVID. SVr4 dokumentuje dodatkowe kody błędów: EINVAL, ENOENT, ENOSPC, ENOMEM, EEXIST. Ani SVr4 ani SVID nie dokumentują kodu błędu EIDRM.

ZOBACZ TAKŻE

shmget(2), shmop(2)