exit

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 2001-11-17 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

exit - normalne zakończenie programu

SKŁADNIA

 #include <stdlib.h>
 
 void exit(int status);
 

OPIS

Funkcja exit() powoduje normalne zakończenie programu i zwraca do procesu macierzystego wartość status & 0377. (patrz wait(2)). Wszystkie funkcje zarejestrowane za pomocą atexit() oraz on_exit() są wykonywane w kolejności odwrotnej niż zostały zarejestrowane, a wszystkie otwarte strumienie są zamykane i wypróżniane są ich bufory. Pliki utworzone za pomocą tmpfile() są usuwane.

Standard C wymienia dwie definicje EXIT_SUCCESS i EXIT_FAILURE, które mogą zostać przekazane do exit(), aby wskazać, odpowiednio, czy zakończenie było pomyślne, czy nie.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja exit() nie powraca.

ZGODNE Z

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899 (``ANSI C'')

NOTES

Za pomocą atexit() i on_exit() można zarejestrować dodatkowe funkcje, które zostaną wywołane podczas zakończenia. Usuwana z szeregu, a następnie wywoływana, jest zawsze ostatnia funkcja. Nie jest zdefiniowane, co się stanie, jeżeli podczas przetwarzania tych funkcji zostanie wywołane exit() lub longjmp().

Używanie EXIT_SUCCESS i EXIT_FAILURE zamiast 0 i pewnej wartości niezerowej, jak 1 lub -1, zapewnia nieco lepszą przenośność (do środowisk nieuniksowych). W szczególności, VMS używa innej konwencji.

BSD próbował zestandaryzować kody zakończenia - obejrzyj plik <sysexits.h>.

Po wywołaniu exit(), kod zakończenia musi zostać przekazany do procesu macierzystego. Możliwe są trzy przypadki. Jeśli proces macierzysty ma ustawione SA_NOCLDWAIT lub ustawiony uchwyt SIGCHLD na SIG_IGN, to kod ten jest ignorowany. Jeśli proces macierzysty czekał na potomny, jest on powiadamiany o kodzie powrotu. W obu przypadkach kończący się proces ginie natychmiast. Jeśli proces macierzysty nie poinformował, że nie jest zainteresowany kodem zakończenia ani nie czeka, kończący się proces przechodzi w proces "zombie" (który nie zawiera nic oprócz pojedynczego bajtu reprezentującego kod zakończenia) tak, że proces macierzysty może poznać kod powrotu poprzez późniejsze wywołanie jednej z funkcji wait().

Jeśli implementacja wspiera sygnał SIGCHLD, to zostanie on wysłany do procesu macierzystego. Jeśli proces macierzysty ustawił SA_NOCLDWAIT, to nie jest zdefiniowane, czy sygnał SIGCHLD zostanie wysłany.

Jeśli proces jest inicjatorem sesji a sterujący nim terminal jest terminalem starującym dla sesji, to do każdego z procesów należących do grupy procesów pierwszoplanowych tego terminala sterującego, zostanie wysłany sygnał SIGHUP, a terminal zostanie odłączony od sesji umożliwiając jego przejęcie przez nowy proces sterujący.

Jeśli zakończenie peocesu powoduje osierocenie grupy procesów, a którykolwiek z członków nowoosieroconej grupy procesów jest zatrzymany, to po sygnale SIGHUP do każdego z procesów tej grupy procesów zostanie wysłany sygnał SIGCONT.

ZOBACZ TAKŻE

_exit(2), wait(2), atexit(3), on_exit(3), tmpfile(3)