fgetwc

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1999-07-25 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

fgetwc, getwc - odczytuje szeroki znak ze strumienia FILE

SKŁADNIA

 #include <stdio.h>
 
#include <wchar.h> wint_t fgetwc(FILE *stream); wint_t getwc(FILE *stream);

OPIS

Funkcja fgetwc jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji fgetc. Wczytuje ona szeroki znak ze stream i zwraca go. W razie natrafienia na koniec strumienia lub gdy ferror(stream) stanie się prawdziwe, zwraca WEOF. Jeśli wystąpi błąd konwersji znaku, ustawia ona errno na EILSEQ i również zwraca WEOF.

Funkcja lub makro getwc zachowuje się identycznie jak fgetwc. Gdy getwc jest zaimplementowane jako makro, może wskutek tego rozwijać swój argument więcej niż raz. Nie ma żadnego powodu, aby tej funkcji/makra używać.

Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja fgetwc zwraca następny szeroki znak pobrany ze strumienia lub WEOF.

BŁĘDY

Oprócz zwykłych jest jeszcze
EILSEQ
Dane otrzymane ze strumienia wejściowego nie tworzą prawidłowego znaku.

ZGODNE Z

ISO/ANSI C, UNIX98

UWAGI

Zachowanie fgetwc zależy od ustawienia kategorii LC_CTYPE aktualnego locale.

W przypadku nieprzekazania dodatkowych informacji przy wywołaniu fopen, rozsądne jest oczekiwanie, że fgetwc faktycznie odczyta wielobajtowy łańcuch ze strumienia i przetworzy go na szeroki znak.

ZOBACZ TAKŻE

fputwc(3), fgetws(3), ungetwc(3), unlocked_stdio(3)