fopen

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 2002-01-03 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

fopen, fdopen, freopen - funkcje otwarcia strumienia

SKŁADNIA

#include <stdio.h>

FILE *fopen(const char *path, const char *mode);
FILE *fdopen(int fildes, const char *mode);
FILE *freopen(const char *path, const char *mode, FILE *stream);

OPIS

Funkcja fopen otwiera plik, którego nazwę wskazuje path i wiąże z nim strumień.

Argument mode wskazuje na łańcuch rozpoczynający się jednym z poniższych ciągów (mogą po nich występować dodatkowe znaki):

r
Otwarcie pliku tekstowego do odczytu. Strumień wskazuje początek pliku.
r+
Otwarcie pliku do odczytu i zapisu. Strumień wskazuje początek pliku.
w
Usunięcie zawartości pliku lub utworzenie nowego pliku tekstowego do zapisu. Strumień wskazuje początek pliku.
w+
Otwarcie do odczytu i zapisu. Jeśli plik nie istnieje, zostaje utworzony, w przeciwnym wypadku jego zawartość zostaje usunięta. Strumień wskazuje początek pliku.
a
Otwarcie do dopisywania (zapisu na końcu pliku). Jeśli plik nie istnieje, zostaje utworzony. Strumień wskazuje na koniec pliku.
a+
Otwarcie do odczytu i dopisywania (zapisu na końcu pliku). Jeśli plik nie istnieje, zostaje utworzony. Strumień wskazuje na koniec pliku.

Łańcuch mode może także zawierać literę ``b'' zarówno jak ostatni znak jak też jako znak umeszczony pomiędzy znakami dowolnego dwuznakowego łańcucha opisanego powyżej. Służy to wyłącznie zgodności z ANSI X3.159-1989 (``ANSI C'') i nie powoduje żadnego efektu, ``b'' jest ignorowane we wszystkich systemach zgodnych z POSIX, włączając Linuksa. (Inne systemy mogą różnie traktować pliki tekstowe i pliki binarne. Dodanie ``b'' może być dobrym pomysłem, jeśli wykonywane są operacje I/O dla pliku binarnego a przewidywane jest przeniesienie programu do środowisk nieuniksowych.)

Wszystkie pliki będą tworzone z uprawnieniami S_IRUSR|S_IWUSR|S_IRGRP|S_IWGRP|S_IROTH|S_IWOTH (0666), zmodyfikowanymi przez wartość umask procesu (patrz umask(2)).

Odczyt i zapis może występować w strumieniu do zapisu/odczytu w dowolnej kolejności. Należy zauważyć, że ANSI C wymaga interwencji funkcji ustalającej pozycję pliku pomiędzy zapisem i odczytem, chyba że operacja odczytu napotka koniec pliku. (Jeśli ten warunek nie jest spełniony, operacja odczytu może zwrócić wynik innego zapisu niż ostatni.) Tak więc dobrą zasadą (i czasami konieczną pod Linuksem) jest wstawianie funkcji fseek lub fgetpos pomiędzy operacjami zapisu i odczytu na takim strumieniu. Ta operacja może być pozornym rozkazem pustym, no-op, (tak jak w fseek(..., 0L, SEEK_CUR) wywoływanym w celu wykorzystania ubocznych skutków synchronizujących.

Otwarcie pliku w trybie dopisywania (a jako pierwszy znak mode) powoduje, że wszystkie późniejsze operacje zapisu do tego strumienia wystąpią na końcu pliku, tak jakby były poprzedzone wywołaniem

fseek(stream,0,SEEK_END);

Funkcja fdopen wiąże strumień z istniejącym deskryptorem pliku, fildes. Łańcuch mode strumienia (jeden z "r", "r+", "w", "w+", "a", "a+") musi być zgodny z trybem otwarcia deskryptora pliku. Pozycja nowego strumienia jest taka sama, jak pozycja deskryptora fildes, a znaczniki błędu i końca pliku są wyłączane. Tryby "w" oraz "w+" nie powodują usunięcia zawartości pliku. Deskryptor pliku nie jest powielany i zozstanie zamknięty w chwili zamknięcia strumienia utworzonego za pomocą fdopen. Rezultat wywołania funkcji fdopen dla obiektu pamięci dzielonej jest niezdefiniowany.

Funkcja freopen otwiera plik, którego nazwa jest zawarta w łańcuchu wskazywanym przez path i wiąże z nim strumień wskazywany przez stream. Pierwotny strumień jest zamykany (jeśli istnieje). Argument mode ma takie samo znaczenie jak w przypadku funkcji fopen. Głównym zastosowaniem funkcji freopen jest zamiana pliku związanego ze standardowym strumieniem tekstowym (stderr, stdin lub stdout).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Jeśli funkcja fopen, fdopen czy freopen zakończy się pomyślnie, zwraca wskaźnik do struktury FILE. W przeciwnym wypadku zwraca NULL a zmiennej globalnej errno nadawana jest wartość określającą rodzaj błędu.

BŁĘDY

EINVAL
Argument mode podany dla fopen, fdopen, lub freopen jest nieprawidłowy.

Funkcje fopen, fdopen i freopen mogą także zakończyć się niepowodzeniem i ustawić wartość errno na dowolny błąd wymieniony w opisie funkcji malloc(3).

Funkcja fopen może także zakończyć się niepowodzeniem i ustawić wartość errno na dowolny błąd wymieniony w opisie funkcji open(2).

Funkcja fdopen może także zakończyć się niepowodzeniem i ustawić wartość errno na dowolny błąd wymieniony w opisie funkcji open(2).

Funkcja freopen może także zakończyć się niepowodzeniem i ustawić wartość errno na dowolny błąd wymieniony w opisie funkcji open(2), fclose(3) i fflush(3).

ZGODNE Z

Funkcje fopen oraz freopen są zgodne z ANSI X3.159-1989 (``ANSI C''). Funkcja fdopen jest zgodna z IEEE Std1003.1-1988 (``POSIX.1'').

ZOBACZ TAKŻE

open(2), fclose(3), fileno(3)