gets

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-04-04 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

fgetc, fgets, getc, getchar, gets, ungetc - wprowadzanie znaków i łańcuchów znakowych

SKŁADNIA

 #include <stdio.h>
 
 int fgetc(FILE *stream);
 char *fgets(char *s, int size, FILE *stream);
 int getc(FILE *stream);
 int getchar(void);
 char *gets(char *s);
 int ungetc(int c, FILE *stream);
 
 

OPIS

fgetc() odczytuje następny znak ze stream i zwraca go jako rzutowanie unsigned char na int, lub EOF w przypadku końca pliku albo błędu.

getc() jest równoważne fgetc() z tym wyjątkiem, że może być zaimplementowane jako makro, które wylicza stream więcej niż raz.

getchar() jest równoważne getc(stdin).

gets() odczytuje linię z stdin do bufora wskazywanego przez s aż do kończącego znaku nowej linii lub EOF, który jest zastępowany przez '\0'. Nie jest sprawdzane przepełnienie bufora (zobacz BŁĘDY poniżej).

fgets() odczytuje co najwyżej o jeden mniej niż size znaków ze stream i umieszcza je w buforze wskazywanym przez s. Odczyt kończy się po napotkaniu EOF lub znaku nowej linii. Jeśli odczytany zostanie znak nowej linii, jest on przechowywany w buforze. Po ostatnim znaku w buforze jest umieszczany '\0'.

ungetc() odkłada c z powrotem do stream, rzutowane na unsigned char, o ile jest to możliwe dla następnych operacji odczytu. Odłożone znaki będą zwracane w odwrotnej kolejności; tylko jedno pomyślne odłożenie jest zagwarantowane.

Wywołania opisanych tu funkcji mogą być mieszane między sobą jak i z wywołaniami innych funkcji wejściowych z biblioteki stdio operujących na tym samym strumieniu wejściowym.

Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

fgetc(), getc() i getchar() zwracają znak odczytany jako rzutowanie unsigned char na int lub EOF w przypadku końca pliku lub błędu.

gets() i fgets() zwracają s w przypadku pomyślnego zakończenia, a NULL w przypadku błędu oraz gdy wystąpi koniec pliku, a nie zostanie odczytany żaden znak.

ungetc() zwraca c w przypadku pomyślnego zakończenia, a EOF w przypadku błędu.

ZGODNE Z

ANSI - C, POSIX.1

BŁĘDY

Nigdy nie należy używać gets(). Funkcja ta jest szczególnie niebezpieczna w użyciu, ponieważ bez znajomości danych z góry nie jest możliwe określenie, ile znaków gets() przeczyta, i ponieważ gets() będzie kontynuować umieszczanie znaków po przekroczeniu końca bufora. Było to wykorzystywane do łamania zabezpieczeń komputerów. Zamiast gets() należy korzystać z fgets().

Nie jest zalecane mieszanie wywołań funkcji wejściowych z biblioteki stdio z niskopoziomowymi wywołaniami read() dla deskryptora pliku stowarzyszonego ze strumieniem wejściowym; wyniki będą nieokreślone i z dużym prawdopodobieństwem nie takie, jakich oczekiwano.

ZOBACZ TAKŻE

read(2), write(2), ferror(3), fopen(3), fread(3), fseek(3), puts(3), scanf(3), unlocked_stdio(3)