sigsetops

Autres langues

Langue: ja

Version: 2005-11-17 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

̾Á°

sigemptyset, sigfillset, sigaddset, sigdelset, sigismember - POSIX ¥·¥°¥Ê¥ë½¸¹ç¤ÎÁàºî

½ñ¼°

#include <signal.h>

int sigemptyset(sigset_t *set);

int sigfillset(sigset_t *set);

int sigaddset(sigset_t *set, int signum);

int sigdelset(sigset_t *set, int signum);

int sigismember(const sigset_t *set, int signum);

ÀâÌÀ

sigsetops(3) ´Ø¿ô·²¤Ï POSIX ¥·¥°¥Ê¥ë½¸¹ç(signal set)¤òÁàºî¤¹¤ë¤¿¤á»ÈÍѤ¹¤ë¡£

sigemptyset() ¤Ï set ¤ÇÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥·¥°¥Ê¥ë½¸¹ç¤ò¶õ¤Ë½é´ü²½¤·¡¢¥·¥°¥Ê¥ë¤¬°ì¤Ä¤â ´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂ֤ˤ¹¤ë¡£

sigfillset() ¤Ï set ¤ÇÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥·¥°¥Ê¥ë½¸¹ç¤¬Á´¤Æ¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¤ò´Þ¤à¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£

sigaddset() ¤È sigdelset() ¤Ï set ¤Ë signum ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ì²Ã¤¨¤¿¤ê¡¢ºï½ü¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£

sigismember() ¤Ï signum ¤¬ set ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë¡£

ÊÖ¤êÃÍ

sigemptyset(), sigfillset(), sigaddset(), sigdelset() ¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð 0 ¤ò¡¢¥¨¥é¡¼¤Î¾ì¹ç¤Ï -1 ¤òÊÖ¤¹¡£

sigismember() ¤Ï signum ¤¬ set ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð 1 ¤òÊÖ¤·¡¢´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð 0 ¤òÊÖ¤¹¡£ ¥¨¥é¡¼¤Î¾ì¹ç¤Ï -1 ¤òÊÖ¤¹¡£

¥¨¥é¡¼

EINVAL
sig ¤¬Í­¸ú¤Ê¥·¥°¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£

½àµò

POSIX.1-2001.

Ãí°Õ

glibc ¤Ç¤ÎÃí°Õ

_GNU_SOURCE µ¡Ç½¸¡ºº¥Þ¥¯¥í¤¬ÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ <signal.h> ¤Ç¥·¥°¥Ê¥ë½¸¹ç¤òÁàºî¤¹¤ë 3¤Ä¤Î´Ø¿ô¤¬ÄɲäǸø³«¤µ¤ì¤ë¡£
int sigisemptyset(sigset_t *set);
set ¤Ë¥·¥°¥Ê¥ë¤¬°ì¤Ä¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð 1 ¤òÊÖ¤·¡¢ ¤½¤ì°Ê³°¤Ï 0 ¤òÊÖ¤¹¡£
int sigorset(sigset_t *dest, sigset_t *left, sigset_t *right);
¥·¥°¥Ê¥ë½¸¹ç left ¤È left ¤ÎϽ¸¹ç¤ò dest ¤Ë½ñ¤­¹þ¤à¡£
int sigandset(sigset_t *dest, sigset_t *left, sigset_t *right);
¥·¥°¥Ê¥ë½¸¹ç left ¤È left ¤ÎÀѽ¸¹ç¤ò dest ¤Ë½ñ¤­¹þ¤à¡£

sigorset() ¤È sigandset() ¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ë¤È 0 ¤ò¡¢¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È -1 ¤òÊÖ¤¹¡£

¤³¤ì¤é¤Î´Ø¿ô¤ÏÈóɸ½à¤Ç¤¢¤ê¡¢(¾¤Ë¤âƱÍͤδؿô¤òÄ󶡤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤â ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Ï¤¢¤ë¤¬) °Ü¿¢À­¤ò¹Íθ¤·¤¿¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï»ÈÍѤòÈò¤±¤ë¤Ù¤­ ¤Ç¤¢¤ë¡£

´ØÏ¢¹àÌÜ

sigaction(2), sigpending(2), sigprocmask(2), sigsuspend(2)