strcat

Autres langues

Langue: ru

Autres versions - même langue

Version: 11 ÁÐÒÅÌÑ 1993 (openSuse - 09/10/07)

Autres sections - même nom

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

îáú÷áîéå

strcat, strncat - ÏÂßÅÄÉÎÅÎÉÅ (ËÏÎËÁÔÅÎÁÃÉÑ) Ä×ÕÈ ÓÔÒÏË

óéîôáëóéó


#include <string.h>char *strcat(char *dest, const char *src);char *strncat(char *dest, const char *src, size_t n);

ïðéóáîéå

æÕÎËÃÉÑ strcat() ÄÏÂÁ×ÌÑÅÔ ÓÔÒÏËÕ str Ë ÓÔÒÏËÅ dest, ÐÅÒÅÚÁÐÉÓÙ×ÁÑ ÓÉÍ×ÏÌ `\0' × ËÏÎÃÅ dest, É ÄÏÂÁ×ÌÑÑ ÚÁ×ÅÒÛÁÀÝÉÊ ÓÉÍ×ÏÌ `\0'. óÔÒÏËÉ ÎÅ ÍÏÇÕÔ ÐÅÒÅËÒÙ×ÁÔØÓÑ, Á × dest ÄÏÌÖÎÏ ÂÙÔØ ÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÍÅÓÔÁ ÄÌÑ ÒÁÚÍÅÝÅÎÉÑ ÒÅÚÕÌØÔÁÔÁ.

æÕÎËÃÉÑ strncat() ÒÁÂÏÔÁÅÔ ÐÏÈÏÖÉÍ ÏÂÒÁÚÏÍ, ÎÏ ÄÏÂÁ×ÌÑÅÔ Ë dest ÔÏÌØËÏ ÐÅÒ×ÙÅ n ÓÉÍ×ÏÌÏ× ÓÔÒÏËÉ src.

÷ïú÷òáýáåíïå úîáþåîéå

æÕÎËÃÉÉ strcat() É strncat() ×ÏÚ×ÒÁÝÁÀÔ ÕËÁÚÁÔÅÌØ ÎÁ ÒÅÚÕÌØÔÉÒÕÀÝÕÀ ÓÔÒÏËÕ dest.

óïïô÷åôóô÷éå óôáîäáòôáí

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

óíïôòé ôáëöå

bcopy(3), memccpy(3), memcpy(3), strcpy(3), strncpy(3)

ðåòå÷ïä


ðÅÒÅ×ÏÄ Ó ÁÎÇÌÉÊÓËÏÇÏ (C) 2000 äÍÉÔÒÉÊ íÏÒÏÖÎÉËÏ× 

    (dm@simplex.irkutsk.ru, 2:5070/141.3)