wcscat

Autres langues

Langue: ja

Autres versions - même langue

Version: July 25, 1999 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

̾Á°

wcscat - 2 ¤Ä¤Î¥ï¥¤¥Éʸ»úʸ»úÎó¤ò·ë¹ç¤¹¤ë

½ñ¼°


#include <wchar.h>wchar_t *wcscat(wchar_t *dest, const wchar_t *src);

ÀâÌÀ

wcscat() ´Ø¿ô¤Ï¡¢ strcat(3) ¤ËÂбþ¤¹¤ë¥ï¥¤¥Éʸ»ú´Ø¿ô¤Ç¤¢¤ë¡£ ¤³¤Î´Ø¿ô¤Ï¡¢src ¤¬»Ø¤¹¥ï¥¤¥Éʸ»úʸ»úÎó(½ªÃ¼¤Î L'\0' ʸ»ú¤ò´Þ¤à)¤ò¡¢ dest ¤¬»Ø¤¹¥ï¥¤¥Éʸ»úʸ»úÎó¤ÎºÇ¸å¤Ë¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¡£

¤³¤Îʸ»úÎó¤Ï½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£

¥×¥í¥°¥é¥Þ¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â wcslen(dest)+wcslen(src)+1 ʸ»ú¤Î ¥ï¥¤¥Éʸ»ú¤¬Æþ¤ë¤À¤±¤ÎÎΰè¤ò dest ¤ËÂФ·¤Æ³ÎÊݤ·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£

ÊÖ¤êÃÍ

wcscat() ¤Ï dest ¤òÊÖ¤¹¡£

½àµò

C99.

´ØÏ¢¹àÌÜ

strcat(3), wcpcpy(3), wcscpy(3), wcsncat(3)