wcscat

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1999-07-25 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

wcscat - ³±czy ze sob± dwa ³añcuchy szerokich znaków

SK£ADNIA


#include <wchar.h>wchar_t *wcscat(wchar_t *dest, const wchar_t *src);

OPIS

Funkcja wcscat jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji strcat(3). Kopiuja ona ³añcuch src razem z koñcz±cym L'\0' na koniec ³añcucha dest.

£añcuchy nie mog± na siebie nachodziæ.

Programista musi zapewniæ odpowiedni± ilo¶æ miejsca na przynajmniej wcslen(dest)+wcslen(src)+1 szerokich znaków w dest.

WARTO¦Æ ZWRACANA

wcscat zwraca dest.

ZGODNE Z

ISO/ANSI C, UNIX98

ZOBACZ TAK¯E

strcat(3), wcsncat(3), wcscpy(3), wcpcpy(3)