wcsdup

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1999-07-25 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

wcsdup - duplikuje łańcuch szerokich znaków

SKŁADNIA

 #include <wchar.h>
 
 wchar_t *wcsdup(const wchar_t *s);
 

OPIS

Funkcja wcsdup jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji strdup(3). Alokuje ona wymaganą ilość pamięci i zwraca nowy łańcuch szerokich znaków, o zawartości początkowej będącej duplikatem łańcucha s.

Pamięć dla nowego łańcucha jest uzyskiwana z pomocą malloc(3) i może być zwalniana funkcją free(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja wcsdup zwraca wskaźnik do nowego łańcucha szerokich znaków lub NULL, jeśli braknie pamięci.

ZGODNE Z

Funkcja ta jest rozszerzeniem GNU.

ZOBACZ TAKŻE

strdup(3), wcscpy(3)