proc

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 2002-07-13 (openSuse - 09/10/07)

Section: 5 (Format de fichier)

NAZWA

/proc - pseudosystem plików z informacjami o procesach

OPIS

/proc jest pseudosystemem plików, który s³u¿y jako lepszy interfejs do struktur j±dra, ni¿ czytanie /dev/kmem. Jest on w wiêkszo¶ci przeznaczony tylko do odczytu, lecz niektóre pliki umo¿liwiaj± modyfikacje zmiennych j±dra.

Nastêpuj±cy szkic ukazuje w szybki sposób hierarchiê /proc.

[numer]
Ka¿demu dzia³aj±cemu procesowi odpowiada katalog o numerycznej nazwie; nazw± t± jest identyfikator procesu. Ka¿dy z tych katalogogów zawiera nastêpuj±ce pseudopliki i podkatalogi:
cmdline
Zawiera pe³n± liniê polecenia wydanego przy uruchamianiu procesu, chyba ¿e ca³y proces uleg³ wymianie lub jest tp proces-duch (zombie). W obu tych przypadkach plik bêdzie pusty, tzn. odczyt tego pliku zwróci zawsze 0 znaków. Argumenty linii poleceñ wystêpuj± w tym pliku rozdzielone znakami NUL, z dodatkowym znakiem NUL po ostatnim ³añcuchu. linii.
cwd
Jest dowi±zaniem do bie¿±cego katalogu roboczego procesu. Aby dowiedzieæ siê, jaki jest katalog roboczy procesu, na przyk³ad, 20, mo¿na wydaæ nastêpuj±ce polecenia:cd /proc/20/cwd; /bin/pwd

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e polecenie pwd jest czêsto wbudowanym poleceniem pow³oki i mo¿e nie dzia³aæ w tym kontek¶cie w sposób w³a¶ciwy.

environ
Plik ten zawiera ¶rodowisko procesu. Wpisy s± oddzielone znakami NUL, mo¿e te¿ byæ wyst±piæ znak NUL na koñcu. Dlatego, aby wypisaæ zmienne ¶rodowiskowe procesu 1, nale¿y wykonaæ:(cat /proc/1/environ; echo) | tr "\000" "\n"

(Aby dowiedzieæ siê, z jakiego powodu kto¶ mia³by chcieæ co¶ takiego zrobiæ, zobacz lilo(8).)

exe
W Linuksie 2.2 i 2.4 exe jest dowi±zaniem symbolicznym zawieraj±cym rzeczywist± nazwê ¶cie¿ki dzia³aj±cego polecenia. Dowi±zaniem symbolicznym exe mo¿na siê normalnie pos³ugiwaæ - próba otwarcia exe otworzy plik programu. Mo¿na nawet wydaæ polecenie /proc/[numer]/exe, aby uruchomiæ kolejn± kopiê tego samego procesu co [numer].

W Linuksie 2.0 i wcze¶niejszych wersjach, exe jest wska¼nikiem do uruchomionego pliku binarnego i ma postaæ dowi±zania symbolicznego. Wywo³anie readlink(2) dla pliku specjalnego exe zwróci w Linuksie 2.0 ³añcuch znakowy postaci:

[urz±dzenie]:i-wêze³

Na przyk³ad, [0301]:1502 bêdzie 1502 i-wêz³em na urz±dzeniu o numerze g³ównym 03 (IDE, MFM itp.) i pobocznym 01 (pierwsza partycja pierwszego dysku).

Do zlokalizowania pliku, mo¿na pos³u¿yæ siê poleceniem find(1) z opcj± -inum.

fd
Jest to podkatalog zawieraj±cy po jednym wpisie dla ka¿dego otwartego przez proces pliku; nazw± tego wpisu jest deskryptor pliku i jest on dowi±zaniem symbolicznym do rzeczywistego pliku (tak jak w przypadku exe). Dlatego 0 jest standardowym wej¶ciem, 1 jest standardowym wyj¶ciem, 2 jest standardow± diagnostyk±, itd.

Mo¿na to efektywnie wykorzystaæ do oszukania programów, które pobieraj± dane wej¶ciowe z pliku, lecz nie czytaj± swojego standardowego wej¶cia i które zapisuj± do pliku, lecz nie wysy³aj± danych wyj¶ciowych na standardowe wyj¶cie. Zak³adaj±c, ¿e opcja -i okre¶la plik wej¶ciowy, a opcja -o okre¶la plik wyj¶ciowy:


foobar -i /proc/self/fd/0 -o /proc/self/fd/1 ...


daje dzia³aj±cy filtr. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e nie bêdzie to dzia³aæ z programami wyszukuj±cych w plikach za pomoc± seek, jako ¿e wyszukiwanie nie dzia³a dla plików z katalogu fd.

/proc/self/fd/N jest w przybli¿eniu tym samym co /dev/fd/N na niektórych systemach uniksowych i uniksopodobnych. Wiêkszo¶æ linuksowych skryptów MAKEDEV tworzy dowi±zania symboliczne /dev/fd do /proc/self/fd.

maps
Plik zawieraj±cy aktualnie zmapowane obszary pamiêci wraz z prawami dostêpu do nich.

Format pliku jest nastêpuj±cy:


address      perms offset  dev  inode   pathname

08048000-08056000 r-xp 00000000 03:0c 64593   /usr/sbin/gpm

08056000-08058000 rw-p 0000d000 03:0c 64593   /usr/sbin/gpm

08058000-0805b000 rwxp 00000000 00:00 0

40000000-40013000 r-xp 00000000 03:0c 4165    /lib/ld-2.2.4.so

40013000-40015000 rw-p 00012000 03:0c 4165    /lib/ld-2.2.4.so

4001f000-40135000 r-xp 00000000 03:0c 45494   /lib/libc-2.2.4.so

40135000-4013e000 rw-p 00115000 03:0c 45494   /lib/libc-2.2.4.so

4013e000-40142000 rw-p 00000000 00:00 0

bffff000-c0000000 rwxp 00000000 00:00 0

gdzie address jest przestrzeni± adresemow± procesu, który j± zajmuje, perms jest zbiorem uprawnieñ:


r = odczyt

w = zapis

x = wykonywanie

s = wspólne

p = prywatne (kopiowane przy zapisie)

offset jest przesuniêciem w pliku/czymkolwiek, dev zawiera numeru (g³ówny:poboczny) urz±dzenia, a inode jest i-wêz³em na tym urz±dzeniu. 0 wskazuje, ¿e nie istnieje i-wêze³ zwi±zany z tym obszarem pamiêci, jak to ma miejsce z bss.

W Linuksie 2.0 nie ma pola pathname podaj±cego nazwê ¶cie¿ki.

mem
Za po¶rednictwem pliku mem mo¿na korzystaj±c z open(2), read(2), i fseek(3) uzyskaæ dostêp do stron pamiêci procesu.
root
UNIX i linux wspieraj± pomys³ okre¶lonego dla ka¿dego procesu osobno katalogu g³ównego systemu plików, ustawianego przez wywo³anie systemowe chroot(2). root wskazuje na katalog g³ówny systemu plików, zachowuj±c siê jak exe, fd/*, itp.
stat
Informacje o stanie procesu. Korzysta z tego ps(1). S± one zdefiniowane w /usr/src/linux/fs/proc/array.c.

Kolejne pola i ich w³a¶ciwe specyfikatory formatu scanf(3) to:

pid %d
Identyfokator procesu (PID).
comm %s
Nazwa pliku wykonywalnego w nawiasach. Widaæ, czy plik jest uleg³ wymianie.
state %c
Jeden znak spo¶ród "RSDZTW", gdzie R oznacza proces dzia³aj±cy, S - proces u¶piony w oczekiwaniu przerywalnym, D - proces u¶piony w oczekiwaniu nieprzerywalnym, Z - proces duch (zombie), T - ¶ledzony lub zatrzymany (przez sygna³), a W - którego strony zast±piono.
ppid %d
PID procesu macierzystego.
pgrp %d
Identyfikator grupy procesów danego procesu.
session %d
Identyfikator sesji procesu.
tty_nr %d Terminal (tty), z którego proces korzysta.
tpgid %d
Identyfikator grupy procesów, do której nale¿y proces bêd±cy w³a¶cicielem terminala (tty), do którego dany proces jest pod³±czony.
flags %lu
Znaczniki procesu. Bit math ma dziesiêtn± warto¶æ 4, a bit ¶ledzenia ma dziesiêtn± warto¶æ 10.
minflt %lu
Liczba drobnych b³êdów, które pope³ni³ proces, a które nie wymaga³y za³adowania strony pamiêci z dysku.
cminflt %lu
Liczba drobnych b³êdów procesu i jego procesów potomnych.
majflt %lu
Liczba g³ównych b³êdów, które pope³ni³ proces, a które wymaga³y za³adowania strony pamiêci z dysku.
cmajflt %lu
Liczba g³ównych b³êdów procesu i jego procesów potomnych.
utime %lu
Liczba jiffies (przerwañ zegarowych), podczas których proces by³ kolejkowany w trybie u¿ytkownika.
stime %lu
Liczba jiffies, podczas których proces by³ kolejkowany w trybie j±dra.
cutime %ld
Liczba jiffies, podczas których proces i jego procesy potomne by³y kolejkowane w trybie u¿ytkownika.
cstime %ld
Liczba jiffies, podczas których proces i jego procesy potomne by³y kolejkowane w trybie j±dra.
priority %ld
Standardowa warto¶æ nice plus piêtna¶cie. Warto¶æ w j±drze jest zawsze nieujemna.
nice %ld
Warto¶æ nice znajduje siê w zakresie od 19 (najmilszy) do -19 (niemi³y dla innych). 0 %ld Trwale przypisana warto¶æ 0; jest to wype³niacz po usuniêtym polu.
itrealvalue %ld
Czas w jiffies poprzedzaj±cy wys³anie przez czasomierz do procesu nastêpnego sygna³u SIGALRM.
starttime %lu
Czas uruchomienia procesu wyra¿ony w jiffies od uruchomienia systemu.
vsize %lu
Rozmiar pamiêci wirtualnej w bajtach.
rss %ld
Resident Set Size: ilo¶æ stron, które proces ma w rzeczywistej pamiêci minus 3 dla celów administracyjnych. S± to po prostu strony, które obejmuj± segment text, segment data i przestrzeñ stosu. Nie obejmuje to stron, które nie by³y ³adowane na ¿±danie lub które uleg³y wymianie.
rlim %lu
Aktualne ograniczenie rss procesu w bajtach (zwykle 4294967295 na i386).
startcode %lu
Adres, pod którym zaczyna siê kod programu.
endcode %lu
Adres, pod którym koñczy siê kod programu.
startstack %lu
Adres pocz±tku stosu.
kstkesp %lu
Aktualna warto¶æ esp (wska¼nika stosu), okre¶lona na podstawie strony stosu j±dra dla danego procesu.
kstkeip %lu
Aktualny EIP (wska¼nik instrukcji).
signal %lu
Mapa bitowa nieobs³u¿onych sygna³ów (zwykle 0).
blocked %lu
Mapa bitowa zablokowanych sygna³ów (zwykle 0, 2 dla pow³ok).
sigignore %lu
Mapa bitowa ignorowanych sygna³ów.
sigcatch %lu
Mapa bitowa przechwyconych sygna³ów.
wchan %lu
Jest to "kana³", na którym oczekuje proces. Jest to adres funkcji systemowej i mo¿na go znale¼æ na li¶cie nazw, je¶li potrzebna jest nazwa tekstowa. (Gdy /etc/psdatabase jest aktualne, mo¿na zobaczyæ dzia³anie pola WCHAN, próbuj±æ ps -l.)
nswap %lu
Liczba stron, które uleg³y wymianie - nie konserwowane.
cnswap %lu
£±czna warto¶æ nswap dla procesów potomnych.
exit_signal %d
Sygna³ wysy³any przez gin±cy proces do jego procesu macierzystego.
processor %d
Numer CPU, na którym proces ostatnio dzia³a³.
statm
Udostêpnia informacje o ilo¶ci stron pamiêci w danym stanie. Wystêpuj± nastêpuj±ce kolumny:
 size       ³±czny rozmiar programu
 resident   rozmiar czê¶ci rezydentnej
 share      strony wspólne
 trs        text (kod)
 drs        dane/stos
 lrs        biblioteki
 dt         strony nieaktualne (dirty)
status
Udostêpnia sporo informacji ze stat i statm w postaci ³atwiejszej do przeanalizowania przez cz³owieka.
apm
Wersja APM (Zaawansowane zarz±dzanie energi±) oraz onformacja o akumulatorach, gdy CONFIG_APM by³o zdefiniowane podczas kompilacji j±dra.
bus
Zawiera podkatalogi odpowiadaj±ce zainstalowanym magistralom.
pccard
Podkatalog dla urz±dzeñ pcmcia, gdy CONFIG_PCMCIA by³o zdefiniowane podczas kompilacji j±dra.
drivers
pci
Zawiera ró¿ne podkatalogi magistral oraz pseudopliki zawieraj±ce informacje o magistralach PCI, zainstalowanych urz±dzeniach oraz sterownikach urz±dzeñ. Niektóre z tych plików nie s± w postaci ASCII.
devices
Informacje o urz±dzeniach PCI. Dostêp do nich mo¿e siê odbywaæ poprzez lspci(8) i setpci(8).
cmdline
Argumenty przekazane j±dru Linuksa podczas startu systemu. Zazwyczaj odbywa siê to poprzez zarz±dcê startu systemu, takiego jak lilo(1).
cpuinfo
Jest to zbiór elementów zale¿nych od CPU i architektury systemu; dla ka¿dej wspieranej architektury jest inna lista. Dwa popularne wpisy to: processor, który udostêpnia numer CPU oraz bogomips; jest to sta³a systemowa, wyliczona podczas inicjalizacji j±dra. Maszyny SMP zawieraj± informacje o ka¿dym z procesorów.
devices
Listing tekstowy numerów g³ównych oraz grup urz±dzeñ. Mo¿e to s³u¿yæ skryptom MAKEDEV do zachowania spójno¶ci z j±drem.
dma
Jest list± zarejestrowanych i u¿ywanych kana³ów DMA (direct memory access) szyny ISA.
driver
Pusty podkatalog.
execdomains
Lista domen uruchamiania (wcieleñ ABI [Application Binary Interface - przyp. t³um.] ).
fb
Informacje o framebuferze, o ile podczas kompilacji j±dra zdefiniowano CONFIG_FB.
filesystems
Listing tekstowy wkompilowanych w j±dro systemów plików. Przypadkowo, informacje te s± wykorzystywane przez mount(1) do kolejnego próbowania ró¿nych systemów plików, gdy ¿adnego nie podano.
fs
Pusty podkatalog. ide ide istnieje w systemach zawieraj±cych magistralê IDE. Zawiera po katalogu dla ka¿dego kana³u IDE oraz dla przy³±czonych urz±dzeñ. W¶ród plików s±:

cache       rozmiar bufora w KB

capacity      liczba sektorów

driver       wersja sterownika

geometry      geometria fizyczna i logiczna

identify      szesnastkowo

media       rodzaj no¶nika

model       numer modelu producenta

settings      ustawienia napêdu

smart_thresholds  szesnastkowo

smart_values    szesnastkowo

Dostêp do tych informacji w przyjaznym formacie umo¿liwia program narzêdziowy hdparm(8).

interrupts
S³u¿y do zapamiêtania liczby przerwañ dla ka¿dego IRQ w (przynajmniej) architekturze i386. £atwe do odczytu formatowanie, zrobione w ASCII.
iomem
Odwzorowanie portów we/wy w pamiêci w Linuksie 2.4.
ioports
Jest to lista obecnie zarejestrowanych i u¿ywanych obszarów portów we/wy.
kcore
Plik ten reprezentuje pamiêæ fizyczn± systemu i jest zachowany w formacie pliku core dla ELF. Korzystaj±c z tego pseudoplikiem oraz z niezestripowanego binarnego pliku j±dra (/usr/src/linux/vmlinux), mo¿na za pomoc± GDB testowaæ aktualny stan dowolnej struktury danych j±dra.

Ca³kowity rozmiar tego pliku to rozmiar fizycznej pamiêci (RAM) plus 4KB.

kmsg
Plik ten mo¿e s³u¿yæ do odczytu komunikatów j±dra, zamiast funkcji systemowej syslog(2). Aby odczytaæ ten plik, proces musi mieæ uprawnienia superu¿ytkownika i tylko jeden proces powinien dokonywaæ jego odczytu. Pliku tego nie nale¿y czytaæ, gdy dzia³a proces syslog, korzystaj±cy z funkcji systemowej syslog(2) do rejestrowania komunikatów j±dra.

Z tego pliku pobiera komunikaty program dmesg(8).

ksyms
Zawiera wyeksportowane przez j±dro definicje symboli, które s± u¿ywane przez narzêdzia modules(X) do dynamicznego pod³±czania ³adowanych modu³ów.
loadavg
Liczby ¶redniego obci±¿enia okre¶laj± u¶rednione w ci±gu 1, 5 i 15 minut liczby zadañ w kolejce wykonania. S± to te same warto¶ci, które zwracaj± uptime(1) i inne programy.
locks
Plik ten pokazuje aktualne blokady plików (flock(2) i fcntl(2)) oraz dzier¿awy (fcntl(2)).
malloc
Ten plik istnieje tylko je¶li podczas kompilacji zdefiniowano CONFIGDEBUGMALLOC.
meminfo
Plik ten jest u¿ywany przez free(1) do informowania o rozmiarze wolnej i zajêtej pamiêci (zarówno fizycznej, jak i wymiany) w systemie, a tak¿e o pamiêci wspólnej i buforach u¿ywanych przez j±dro.

Jest on w tym samym formacie co free(1), poza tym, ¿e podawanie informacji odbywa siê w bajtach, a nie w KB.

mounts
Jest to lista wszystkich aktualnie zamontowanych w systemie systemów plików. Format pliku jest opisany w fstab(5).
modules
Tekstowa lista modu³ów, które za³adowano w systemie. Zobacz tak¿e lsmod(8).
mtrr
Memory Type Range Registers. Szczegó³y mo¿na znale¼æ w /usr/src/linux/Documentation/mtrr.txt.
net
Ró¿ne sieciowe pseudopliki, z których wszystkie podaj± stan pewnej czê¶ci warstwy sieciowej. Plik ten zawiera struktury ASCII i dlatego nadaje siê do odczytu za pomoc± cat. Jednak standardowy pakiet netstat(8) daje du¿o czystszy dostêp do tych plików.
arp
Zawiera zrzut tabeli ARP j±dra u¿ywanej do rozwi±zywania adresów, w czytelnej postaci ASCII. Pokazane zostan± zarówno wyuczone dynamicznie, jak i wstêpnie zaprogramowane wpisy w tabeli ARP. Format jest nastêpuj±cy:

IP address   HW type  Flags   HW address     Mask  Device

192.168.0.50  0x1    0x2    00:50:BF:25:68:F3  *   eth0

192.168.0.250 0x1    0xc    00:00:00:00:00:00  *   eth0

Gdzie 'IP address' jest adresem IPv4 maszyny, a 'HW type' jest rodzajem sprzêtu wg RFC 826. 'Flags' s± to wewnêtrzne znaczniki struktury ARP (zdefiniowane w /usr/include/linux/if_arp.h) a 'HW address' jest odwzorowaniem adresu IP w warstwie fizycznej, je¶li jest ono okre¶lone.

dev
Pseudoplik dev zawiera informacje o stanie urz±dzenia sieciowego. Zawieraj± one liczbê otrzymanych i wys³anych pakietów, liczbê b³êdów i kolizji oraz inne podstawowe statystyki. Informacje te s± wykorzystywane przez program ifconfig(8) do informowania o stanie urz±dzenia. Format jest nastêpuj±cy:

Inter-|  Receive                        | Transmit

 face |bytes  packets errs drop fifo frame compressed multicast|bytes  packets errs drop fifo colls carrier compressed

  lo: 2776770  11307  0  0  0   0     0     0 2776770  11307  0  0  0   0    0     0

 eth0: 1215645  2751  0  0  0   0     0     0 1782404  4324  0  0  0  427    0     0

 ppp0: 1622270  5552  1  0  0   0     0     0  354130  5669  0  0  0   0    0     0

 tap0:  7714   81  0  0  0   0     0     0   7714   81  0  0  0   0    0     0

dev_mcast
Zdefiniowany w /usr/src/linux/net/core/dev_mcast.c:

indx ifterface_name dmi_u dmi_g dmi_address

2  eth0      1   0   01005e000001

3  eth1      1   0   01005e000001

4  eth2      1   0   01005e000001

igmp
Internetowy Protokó³ Zarz±dzania Grupami. Zdefiniowany w /usr/src/linux/net/core/igmp.c.
rarp
Plik ten ma ten sam format, co plik arp i zawiera aktualn± bazê odwrotnych odwzorowañ, u¿ywan± do udostêpniania us³ug odwrotnego poszukiwania adresów rarp(8). Je¶li RARP nie jest skonfigurowane w j±drze, to plik ten nie bêdzie istnia³.
raw
Zawiera zrzut tabeli gniazd surowych (RAW). Wiêkszo¶æ informacji nie jest przeznaczona do u¿ytku innego ni¿ odpluskwiania. Warto¶æ ,,sl'' jest slotem mieszania j±dra dla gniazda, ,,local address'' jest par± sk³adaj±c± siê z lokalnego adresu i numeru protoko³u. ,,st'' jest stanem wewnêtrznym gniazda. ,,tx_queue'' i ,,rx_queue'' s± kolejkami danych przychodz±cych i wychodz±cych, w sensie zu¿ycia pamiêci j±dra. Pola ,,tr'', ,,tm->when'' i ,,rexmits'' nie s± u¿ywane przez gniazda surowe. Pole ,,uid'' zawiera efektywny UID twórcy gniazda.
snmp
Ten plik zawiera dane ASCII potrzebne bazom agenta snmp zarz±dzaj±cym informacjami o IP, ICMP, TCP i UDP.
tcp
Zawiera zrzut tabeli gniazd TCP. Wiele informacji nie przydaje siê do u¿ytku poza odpluskwianiem. Warto¶æ ,,sl'' jest slotem mieszania j±dra dla gniazda, ,,local address'' jest par± sk³adaj±c± siê z lokalnego adresu i numeru portu. ,,remote addres'' jest par± sk³adaj±c± siê ze zdalnego adresu i numeru portu (je¶li gniazdo jest pod³±czone). ,,st'' jest stanem wewnêtrznym gniazda. ,,tx_queue'' i ,,rx_queue'' s± kolejkami danych przychodz±cych i wychodz±cych w sensie zu¿ycia pamiêci j±dra. Pola ,,tr'', ,,tm-when'' i ,,rexmits'' zawieraj± wewnêtrzne informacje o stanie gniazda w j±drze i s± przydatne tylko do odpluskwiania. Pole ,,uid'' zawiera efektywny UID twórcy gniazda.
udp
Zawiera zrzut tabeli gniazd UDP. Wiele informacji nie przydaje siê do u¿ytku poza odpluskwianiem. Warto¶æ ,,sl'' jest slotem mieszania j±dra dla gniazda, ,,local address'' jest par± sk³adaj±c± siê z lokalnego adresu i numeru portu. ,,remote addres'' jest par± sk³adaj±c± siê ze zdalnego adresu i numeru portu (je¶li gniazdo jest pod³±czone). ,,st'' jest stanem wewnêtrznym gniazda. ,,tx_queue'' i ,,rx_queue'' s± kolejkami danych przychodz±cych i wychodz±cych w sensie zu¿ycia pamiêci j±dra. Pola ,,tr'', ,,tm-when'' i ,,rexmits'' nie s± u¿ywane w gniazdach UDP. Pole ,,uid'' zawiera efektywny UID twórcy gniazda. Format jest nastêpuj±cy:

sl local_address rem_address  st tx_queue rx_queue tr rexmits tm->when uid

 1: 01642C89:0201 0C642C89:03FF 01 00000000:00000001 01:000071BA 00000000 0

 1: 00000000:0801 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 6F000100 0

 1: 00000000:0201 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0

unix
Wymienia gniazda domeny UNIX, obecne w systemie oraz ich stan. Format jest nastêpuj±cy:Num RefCount Protocol Flags  Type St Path

 0: 00000002 00000000 00000000 0001 03

 1: 00000001 00000000 00010000 0001 01 /dev/printerGdzie ,,Num'' jest numerem wpisu w tablicy j±dra, ,,RefCount'' jest liczb± u¿ytkowników gniazda, ,,Protocol'' obecnie jest zawsze zerem, ,,Flags'' reprezentuje wewnêtrzne znaczniki j±dra, okre¶laj±ce stan gniazda. ,,Type'' jest zawsze równe ,,1'' (Nie ma na razie w j±drze wsparcia dla gniazd datagramowych domeny UNIX). ,,St'' jest wewnêtrznym stanem gniazda, a ¶cie¿ka jest ¶cie¿k± (je¶li istnieje) zwi±zan± z gniazdem.

partitions
Zawiera liczby g³ówne i poboczne ka¿dej z partycji oraz liczby bloków i nazwy partycji.
pci
Listing wszystkich urz±dzeñ PCI znalezionych podczas inicjalizacji j±dra i ich konfiguracja.
scsi
Katalog z pseudoplikiem scsi na po¶rednim poziomie i ró¿nymi podkatalogami niskopoziomowych sterowników SCSI, zawieraj±cymi po jednym pliku dla ka¿dego kontrolera SCSI w danym systemie; ka¿dy z nich podaje stan jakiej¶ czê¶ci podsystemu we/wy SCSI. Pliki te zawieraj± struktury ASCII i dlatego nadaje siê do odczytu za pomoc± cat.

Mo¿liwy jest te¿ zapis do niektórych z tych plików, w celu rekonfiguracji podsystemu, lub prze³±czania ró¿nych parametrów.

scsi
Jest listingiem wszystkich znanych j±dru urz±dzeñ SCSI. Listing jest podobny do widzianego podczas ³adowania systemu. scsi wspiera obecnie tylko polecenie add-single-device umo¿liwiaj±ce rootowi dodanie do listy znanych urz±dzeñ urz±dzenia w³±czonego na gor±co.

Polecenie echo 'scsi add-single-device 1 0 5 0' > /proc/scsi/scsi spowoduje, ¿e kontroler scsi1 przeprowadzi skanowanie kana³u SCSI 0 w poszukiwaniu urz±dzenia o ID 5 i LUN 0. Je¶li ju¿ istnieje urz±dzenie o takim adresie, lub adres jest nieprawid³owy, zostanie zwrócony b³±d.

drivername
drivername mo¿e obecnie byæ jednym z: NCR53c7xx, aha152x, aha1542, aha1740, aic7xxx, buslogic, eata_dma, eata_pio, fdomain, in2000, pas16, qlogic, scsi_debug, seagate, t128, u15-24f, ultrastore lub wd7000. Ukazuj± siê te z katalogów, dla których odpowiednie sterowniki zarejestrowa³y przynajmniej jeden kontroler SCSI. Ka¿dy katalog zawiera jeden plik dla ka¿dego zarejestrowanego kontrolera. Ka¿dy z plików kontrolera ma nazwê odpowiadaj±c± numerowi kontrolera, przyznanemu podczas jego inicjalizacji.

Czytanie tych plików zwykle poka¿e konfiguracjê sterownika i kontrolera, statystyki itp.

Pisanie do tych plików umo¿liwia ró¿ne operacje na ró¿nych kontrolerach. Na przyk³ad za pomoc± poleceñ latency i nolatency root mo¿e uaktywniaæ lub deaktywowaæ kod pomiaru czasu oczekiwania dla poleceñ (command latency) w sterowniku eata_dma. Za pomoc± poleceñ lockup i unlock root mo¿e sterowaæ symulowanym przez sterownik scsi_debug blokowaniem magistrali.

self
Ten katalog odnosi siê do procesu korzystaj±cego z systemu plików /proc i jest identyczny z katalogiem o nazwie bêd±cej jego PID-em.
slabinfo
Informacje dotycz±ce buforów (cache) j±dra. Wystêpuj± nastêpuj±ce kolumny:

cache-name

num-active-objs

total-objs

object-size

num-active-slabs

total-slabs

num-pages-per-slab

Szczegó³y mo¿na znale¼æ w slabinfo(5).
stat
statystyki j±dra/systemu. Ró¿ni± siê pomiêdzy architekturami. W¶ród wspólnych wpisów s±:
cpu 3357 0 4313 1362393
Liczba jiffies (setnych sekundy), które system spêdzi³ w trybie u¿ytkownika, trybie u¿ytkownika o obni¿onym priorytecie (nice), trybie systemowym i w zadaniu idle. Ostatnia warto¶æ powinna byæ równa stukrotno¶ci drugiego wpisu w pseudopliku uptime.
page 5741 1808
Liczba stron, które system wstronicowa³ i liczba tych, które wystronicowa³ (z dysku).
swap 1 0
Liczba stron wymiany, które wniesiono i wyniesiono.
intr 1462898
Liczba przerwañ otrzymanych od uruchomienia systemu.
ctxt 115315
Liczba prze³±czeñ kontekstu, które przeszed³ system.
btime 769041601
Czas uruchomienia systemu, w sekundach, od epoki (1 stycznia 1970).
processes 86031
Liczba rozwidleñ procesów od uruchomienia systemu.
swaps
U¿ywane obszary wymiany. Zobacz tak¿e swapon(8).
sys
Katalog ten (obecny od 1.3.57) zawiera wiele plików i podkatalogów odpowiadaj±cych zmiennym j±dra. Zmienne te mog± byæ odczytywane i czasem modyfikowane za po¶renictwem systemu plików proc, jak te¿ przy wykorzystaniu funkcji systemowej sysctl(2). Istniej± w nim aktualnie podkatalogi abi, debug, dev, fs, kernel, net, proc, rxrpc, sunrpc i vm, z których ka¿dy zawiera wiêcej plików i podkatalogów.
abi
Ten katalog mo¿e zawieraæ pliki z binarn± informacj± o aplikacji. W niektórych systemach nie wystêpuje.
debug
Ten katalog mo¿e byæ pusty.
dev
Ten katalog zawiera informacje specyficzne dla poszczególnych urz±dzeñ. (np. dev/cdrom/info). W niektórych systemach mo¿e byæ pusty.
fs
Zawiera podkatalog binfmt_misc oraz pliki dentry-state, dir-notify-enable, dquot-nr, file-max, file-nr, inode-max, inode-nr, inode-state, lease-break-time, leases-enable, overflowgid, overflowuid, super-max i super-nr których dzia³anie wyja¶niaj± ich nazwy.

Dokumentacja plików z /proc/sys/binfmt_misc znajduje siê w ¼ród³ach j±dra w Documentation/binfmt_misc.txt.

Plik dentry-state zawiera sze¶æ liczb: nr_dentry, nr_unused, age_limit (wiek w sekundach), want_pages (strony, których za¿±da³ system) oraz dwie warto¶ci nieu¿ywane. nr_dentry wydaje siê byæ ca³y czas równe 0. nr_unused wydaje siê oznaczaæ liczbê nieu¿ywanych dentry. age_limit jest wyra¿onym w sekundach wiekiem dentry, po osi±gniêciu którego wpisy w cache'u dentry mog± zostaæ odzyskane, gdy brakuje pamiêci i want_pages ma warto¶æ niezerow±, podczas gdy j±dro wywo³a³o shrink_dcache_pages() oraz cache dentry nie zosta³ jeszcze wyczyszczony.

Plik dir-notify-enable mo¿e s³u¿yæ do wy³±czania lub w³±czania interfejsu dnotify opisanego w fcntl(2) dla ca³ego systemu. Warto¶æ 0 w tym pliku wy³±cza interfejs, a warto¶æ 1 w³±cza go.

Plik dquot-max zawiera maksymaln± liczbê buforowanych wpisów kwot dyskowych. W niektórych (2.4) systemach nie wystêpuje. Gdy liczba wolnych zbuforowanych kwot dyskowych jest bardzo ma³a a jest przera¿aj±ca liczba jednoczesnych u¿ytkowników systemu, mo¿e istnieæ potrzeba zwiêkszenia tego ograniczenia.

Plik dquot-nr zawiera liczbê przydzielonych wpisów kwot dyskowych oraz liczbê wolnych wpisów kwot dyskowych.

Plik file-max zawiera ogólnosystemowe ograniczenie liczby otwartych przez wszystkie procesy plików. (Zobacz tak¿e setrlimit(2), które mo¿e s³u¿yæ procesom do ustawiania ograniczenia dla procesu, RLIMIT_NOFILE, jako liczby plików, które proces mo¿e otworzyæ.) Gdy otrzymuje siê mnóstwo komunikatów o przekroczeniu liczby uchwytów plików (file handles), to mo¿na spróbowaæ zwiêkszyæ tê warto¶æ:echo 100000 > /proc/sys/fs/file-max

Sta³a j±dra NR_OPEN narzuca górne ograniczenie warto¶ci, która mo¿e zostaæ umieszczona w file-max.

Gdy zwiêksza siê file-max, nale¿y pamiêtaæ o zwiêkszeniu inode-max do warto¶ci 3-4 razy wiêkszej ni¿ nowa warto¶æ file-max, lub nale¿y siê liczyæ z tym, ¿e zabraknie i-wêz³ów.

Plik (tylko do odczytu) file-nr okre¶la liczbê aktualnie otwartych plików. Zawiera on trzy liczby: liczbê przydzielonych uchwytów plików, liczbê wolnych uchwytów plików oraz maksymaln± liczbê uchwytów plików. J±dro przydziela uchwyty plików dynamicznie, ale ich pó¼niej nie zwalnia. Gdy liczba przydzielonych uchwytów plików jest bliska maksimum, nale¿y rozwa¿yæ zwiêkszenie tego maksimum. Gdy jest du¿a liczba wolnych uchwytów plików, oznacza to, ¿e wyst±pi³o przesilenie w wykorzystaniu uchwytów plików i, prawdopodobnie, nie ma potrzeby zwiêkszania maksimum.

Plik inode-max zawiera maksymaln± liczbê i-wêz³ów w pamiêci. W niektórych (2.4) systemach mo¿e nie wystêpowaæ. Warto¶æ ta powinna byæ 3-4 razy wiêksza ni¿ warto¶æ w file-max, gdy¿ stdin, stdout i gniazda sieciowe równie¿ potrzebuj± i-wêz³ów, aby mo¿na by³o na nich operowaæ. Gdy systematycznie brakuje i-wêz³ów, istnieje potrzeba zwiêkszenia tej warto¶ci.

Plik inode-nr zawiera dwie pierwsze warto¶ci z inode-state.

Plik inode-state zawiera siedem liczb: nr_inodes, nr_free_inodes, preshrink i cztery warto¶ci nieu¿ywane. nr_inodes jest liczb± przydzielonych w systemie i-wêz³ów. Mo¿e ona byæ nieco wiêksza ni¿ inode-max, gdy¿ Linux przydziela je pe³nymi stronami. nr_free_inodes przedstawia liczbê wolnych i-wêz³ów. preshrink jest niezerowe, gdy nr_inodes > inode-max oraz w systemie wystêpuje potrzeba wyczyszczenia listy i-wêz³ów zamiast przydzielania nowych.

Plik lease-break-time okre¶la okres ulgi, przez jaki j±dro zapewnia procesowi utrzymanie dzier¿awy pliku (fcntl(2)), a po którym wy¶le do tego procesu sygna³ zawiadamiaj±cy go, ¿e inny proces oczekuje na otwarcie pliku. Je¶li utrzymuj±cy dzier¿awê nie usunie jej lub nie ograniczy swoich praw do niej w przeci±gu tego czasu, j±dro wymusi zerwanie dzier¿awy.

Plik leases-enable mo¿e s³u¿yæ do ogólnosystemowego w³±czania lub wy³±czania dzier¿aw plików (fcntl(2)). Gdy plik ten zawiera warto¶æ 0, dzier¿awy s± wy³±czone. Warto¶æ niezerowa w³±cza dzier¿awy.

Pliki overflowgid i overflowuid umo¿liwiaj± zmianê warto¶ci ustalonego UID-u i GID-u. Warto¶ci± domy¶ln± jest 65534. Niektóre systemy plików wspieraj± jedynie 16-bitowe UID-y i GID-y, podczas gdy linuksowe UID-y i GID-y s± 32-bitowe. Gdy który¶ z takich systemów plików jest zamontowany z mo¿liwo¶ci± zapisu, to wszystkie UID-y i GID-y przekraczaj±ce 65535 s± zastêpowane podanymi tu warto¶ciami przed zapisem na dysk.

Plik super-max steruje maksymaln± liczb± superbloków, a wiêc i maksymaln± liczb± systemów plików, które j±dro mo¿e zamontowaæ. Potrzeba zwiêkszenia warto¶ci super-max wystepuje tylko wtedy, gdy chce siê zamontowaæ wiêcej systemów plików ni¿ na to pozwala aktualna warto¶æ super-max. Plik super-nr zawiera liczbê aktualnie zamontowanych systemów plików.

kernel
Ten katalog zawiera pliki acct, cad_pid,cap-bound,core_uses_pid, ctrl-alt-del, dentry-state, domainname,hostname, htab-reclaim (tylko PowerPC), java-appletviewer (binfmt_java, przestarza³y), java-interpreter (binfmt_java, przestarza³y), l2cr (tylko PowerPC), modprobe, msgmax, msgmnb, msgmni, osrelease, ostype, overflowgid, overflowuid, panic, powersave-nap (tylko PowerPC), printk, random, real-root-dev, reboot-cmd (SPARC only), rtsig-max, rtsig-nr, sem, sg-big-buff, shmall, shmmax, shmmni, sysrq, tainted, threads-max, version i zero-paged (tylko PowerPC) których dzia³anie wyja¶niaj± ich nazwy.

Plik acct zawiera trzy liczby: highwater, lowwater i frequency. Gdy w³±czone jest rejestrowanie procesów w stylu BSD, warto¶ci te steruj± jego zachowaniem. Gdy ilo¶æ wolnego miejsca na systemie plików, na którym znajduj± siê logi spada poni¿ej wyra¿onej w procentach warto¶ci lowwater, rejestrowanie jest wstrzymywane. Gdy ilo¶æ wolnego miejsca stanie siê wiêksza ni¿ wyra¿ona w procentach warto¶æ highwater, rejestrowanie jest wznawiane. frequency okre¶la jak czêsto jadro bêdzie sprawdzaæ ilo¶æ wolnego miejsca (warto¶æ w sekundach). Warto¶ciami domy¶lnymi s± 4, 2 i 30. Oznacza to, ¿e rejestrowanie procesów jest wstrzymywane, gdy ilo¶æ wolnego miejsca bêdzie <= 2%; wznowione zostanie, gdy wolne bêdzie >= 4%; zak³ada siê, ¿e informacja o ilo¶ci wolnego miejsca jest wa¿na przez 30 sekund.

Plik cap-bound przechowuje warto¶æ capability bounding set dla j±dra. (wyra¿one jako liczba dziesiêtna ze znakiem). Warto¶æ ta jest mno¿ona (AND) bitowo z capabilities dozwolonymi dla procesu podczas exec.

Plik core_uses_pid mo¿e s³u¿yæ do okre¶lania nazwy pliku zrzuru pamiêci w Linuksie 2.4. Gdy plik ten zawiera warto¶æ 0, plik zrzutu pamiêci ma po prostu nazwê core. Gdy zawiera on warto¶æ niezerow±, plik zrzutu pamiêci bêdzie zawiera³ w swojej nazwie ID procesu, w postaci core.PID.

Plik ctrl-alt-del steruje obs³ug± kombinacji klawiszy Ctrl-Alt-Del. Gdy w pliku tym znajduje siê warto¶æ 0, Ctrl-Alt-Del jest przechwytywane i przesy³ane do programu init(1) w celu wykonania wdziêcznego restartu. Gdy warto¶æ jest > 0, reakcj± Linuksa na Wulkanicznie Nerwowe Nêkanie (Vulcan Nerve Pinch (tm)) bêdzie natychmiastowy restart, nawet bez zrzucenia zmodyfikowanych buforów. Uwaga: gdy program (jak np. dosemu) korzysta z surowego trybu klawiatury, Ctrl-Alt-Del jest przechwytywane przez program zanim dotrze do warstwy terminalowej j±dra i decyzja co z tym zrobiæ zale¿y od programu.

Pliki domainname i hostname mog± s³u¿yæ do ustawiania nazwy domeny i hosta NIS/YP maszyny dok³adnie w ten sam sposób, jak za pomoc± poleceñ domainname i hostname, np.


# echo "darkstar" > /proc/sys/kernel/hostname
# echo "mydomain" > /proc/sys/kernel/domainname


daje taki sam efekt, jak


# hostname "darkstar"
# domainname "mydomain"


Nale¿y tu zauwa¿yæ, ¿e klasyczny darkstar.frop.org posiada nazwê hosta "darkstar" i domenê "frop.org" w DNS (Internetowej Us³udze Nazw Domen - Internet Domain Name Service), których nie nale¿y myliæ z domen± NIS (Sieciowej Us³ugi Informacyjnej - Network Information Service) lub YP (Yellow Pages). Te dwa systemy nazw domenowych zasadniczo siê ró¿ni±. Szczegó³owe informacje mo¿na znale¼æ na stronie podrêcznika hostname(1).

Je¶li do pliku htab-reclaim (tylko PowerPC) zostanie wpisana warto¶æ niezerowa, htab PowerPC (zobacz: plik Documentation/powerpc/ppc_htab.txt w ¼ród³ach) jest czyszczony za ka¿dym razem, gdy system natrafi na pêtlê oczekiwania ("idle").

Plik l2cr (tylko PowerPC) zawiera znacznik staeruj±cy cache'em L2 p³yt procesora G3. Je¶li zawiera 0, cache jest wy³±czony. Cache jest w³±czony, gdy plik zawiera warto¶æ ró¿n± od zera.

Plik modprobe opeisano w ¼ród³ach j±dra w pliku Documentation/kmod.txt.

Plik msgmax zawiera ogólnosystemowe ograniczenie maksymalnej liczby bajtów w pojedynczym komunikacie zapisywanym do kolejki komunikatów Systemu V.

Plik msgmni okre¶la ogólnosystemowe ograniczenie liczby identyfikatorów kolejek komunikatów. (Plik ten wystêpuje pocz±wszy od Linuksa 2.4.)

Plik msgmnb zawiera ogólnosystemowy parametr s³u¿±cy do inicjalizacji ustawienia msg_qbytes tworzonych pó¼niej kolejek komunikatów. Ustawienie msg_qbytes okre¶la maksymaln± liczbê bajtów, które mog± zostaæ zapisane do kolejki komunikatów.

Pliki ostype i osrelease podaj± pod³añcuchy z /proc/version.

Pliki overflowgid i overflowuid s± kopiami plików /proc/sys/fs/overflowgid i /proc/sys/fs/overflowuid.

Plik panic umo¿liwia dostêp (odczyt i zapis) do zmiennej j±dra panic_timeout. Je¶li jest to zero, j±dro bêdzie siê zapêtlaæ podczas paniki; je¶li warto¶æ niezerowa, to okre¶la liczbê sekund, po której j±dro powinno siê automatycznie prze³adowaæ. Je¶li u¿ywane jest urz±dzenie+software watchdog device driver, the recommended setting is 60.

Plik powersave-nap (tylko PowerPC) zawiera znacznik. Gdy jest on ustawiony, Linux-PPC u¿ywa trybu oszczêdzania energii 'nap', a w przeciwnym przypadku trybu 'doze'.

Cztery warto¶ci w pliku printk to: console_loglevel, default_message_loglevel, minimum_console_level i default_console_loglevel. Warto¶ci te wp³ywaj± na zachowanie printk() podczas wypisywania lub logowania komunikatów b³êdów. Informacja o ró¿nych poziomach logowania mo¿na znale¼æ w syslog(2). Komunikaty o priorytecie wy¿szym ni¿ console_loglevel bêd± wypisywane na konsoli. Komunikaty bez jawnego priorytetu bêd± wypisywane z priorytetem default_message_level. minimum_console_loglevel jest najmniejsz± (najwy¿sz±) warto¶ci±, któr± mo¿na ustawiæ jako console_loglevel. default_console_loglevel jest domy¶ln± warto¶ci± dla console_loglevel.

Katalog +.random zawiera ró¿ne parametry steruj±ce dzia³aniem pliku /dev/random.

Plik real-root-dev jest udokumentowany w pliku Documentation/initrd.txt w ¼ród³±ch j±dra.

Plik reboot-cmd (tylko Sparc) wydaje siê stanowiæ mechanizm podawania argumentów SPARC-owej ³adowarce systemu w ROM/Flash. Mo¿e, ¿e przekazuje jej, co zrobiæ po restarcie?

Plik rtsig-max mo¿e s³u¿yæ do sterowania maksymaln± liczb± zgodnych z POSIX nieobs³u¿onych (w kolejkach) sygna³ów czasu rzeczywistego w systemie.

Plik rtsig-nr podaje liczbê zgodnych z POSIX sygna³ów czasu rzeczywistego oczekuj±cych aktualnie w kolejce.

Plik sem (dostêpny pocz±wszy od Linuksa 2.4) zawiera 4 liczby definiuj±ce ograniczenia semaforów Systemu V. Sa to w kolejno¶ci:

SEMMSL
Maksymalna liczba semaforów w zestawie semaforów.
SEMMNS
Ogólnosystemowe ograniczenie liczby semaforów we wszystkich zestawiach semaforów.
SEMOPM
Maksymalna liczba operacji, które mog± zostaæ podane w wywo³aniu semop(2).
SEMMNI
Ogólnosystemowe ograniczenie maksymalnej liczby identyfikatorów semaforów.

Plik sg-big-buff zawiera rozmiar bufora niskopoziomowego urz±dzenia SCSI (sg). Nie mo¿na nim na razie sterowaæ, ale mo¿na go zmieniæ podczas kompilacji poprzez edycjê include/scsi/sg.h i zmianê warto¶ci SG_BIG_BUFF. Jednak¿e nie ma ¿adnego powodu, aby to robiæ.

Plik shmall zawiera ogólnosystemowe ograniczenie ca³kowitej liczby stron pamiêci wspólnej Systemu V.

Plik shmmax mo¿e s³u¿yæ do odpytywania o aktualne ograniczenie maksymalnego rozmiaru tworzonego segmentu pamiêci wspólnej (System V IPC) oraz do zmiany tego ograniczenia. Jadro wspiera obecnie segmenty pamiêci wspólnej do 1GB. Warto¶ci± domy¶ln± jest SHMMAX.

Plik shmmni (dostêpny pocz±wszy od Linuksa 2.4) okre¶la ogólnosystemow± maksymaln± liczbê segmentów pamiêci wspólnej Systemu V, które mo¿na utworzyæ.

Plik version zawiera tekst jak np.


#5 Wed Feb 25 21:49:24 MET 1998.TP


a nastêpuj±ca dalej data okre¶la kiedy j±dro zosta³o zbudowane.

Plik zero-paged (tylko PowerPC) zawiera znacznik. Gdy jest on ustawiony (niezerowy), Linux-PPC wstepnie zeruje strony w pêtli bezczynno¶ci. Prawdopodobnie przyspiesza to get_free_pages.

Katalog
net zawiera rzeczy sieciowe.
proc
Ten katalog mo¿e byæ pusty
sunrpc
Ten katalog obs³uguje Sunowskie zdalne wywo³ywanie procedur dla sieciowego systemu plikowego (NFS). W niektórych systemach mo¿e nie istniec.
vm
Ten katalog zawiera pliki steruj±ce zarz±dzaniem pamiêci±, buforami i zarz±dzaniem cachem.
sysvipc
Podkatalog zawieraj±cy psuedopliki msg, sem i shm. Pliki te zawieraj± obiekty Komunikacji Miêdzyprocesowej (Interprocess Communication - IPC) Systemu V (odpowiednio: kolejki komunikatów, semafory i pamiêæ wspóln±) aktualnie istniej±ce w stystemie, udostêpniaj±c informacje podobne do tych, które s± dostêpne poprzez ipcs(1). Pliki te zawieraj± nag³ówki i s± sformatowane (jeden obiekt IPC w woerszu) w celu ³atwiejszego zrozumienia. ipc(5) udostêpnia dodatkowe t³o informacji zawartych w tych plikach.
tty
Podkatalog zawieraj±cy psuedopliki i podkatalogi sterowników terminali (tty) oraz protoko³ów sterowania lini± (ine discipline).
uptime
Ten plik zawiera dwie liczby: czas pracy systemu (w sekundach) i ilo¶æ czasu spêdzonego na wykonywaniu procesu idle (w sekundach).
version
Ten napis okre¶la wersjê obecnie dzia³aj±cego j±dra. Zawiera on w sobie zawarto¶æ /proc/sys/ostype, /proc/sys/osrelease i /proc/sys/version. Na przyk³ad:

Linux version 1.0.9 (quinlan@phaze) #1 Sat May 14 01:51:54 EDT 1994

ZOBACZ TAK¯E

cat(1), find(1), free(1), mount(1), ps(1), tr(1), uptime(1), chroot(2), mmap(2), readlink(2), syslog(2), slabinfo(5), hier(7), arp(8), dmesg(8), hdparm(8), ifconfig(8), lsmod(8), lspci(8), netstat(8), procinfo(8), route(8) /usr/src/linux/Documentation/filesystems/proc.txt

ZGODNE Z

Jest to z grubsza zgodne z j±drem 2.4.17 Linuksa. Proszê, zaktualizuj, je¶li trzeba!

Ostatnio aktualizowane dla Linuksa 2.4.17.

UWAGI

Trzeba zauwa¿yæ, ¿e wiele ³añcuchów znakowych (np. ¶rodowisko czy linia poleceñ) wystêpuje w postaci wewnêtrznej, z polami zakoñczonymi bajtami NUL, wiêc je¶li do ich czytania u¿yje siê od -c lub tr "\000" "\n", to mog± byæ bardziej czytelne. Alternatywnie, echo `cat <file>` dzia³a równie dobrze.

Ta strona podrêcznika jest niekompletna, prawdopodobnie niedok³adna i nale¿y do tych, które powinny byæ bardzo czêsto poprawiane.

PODZIÊKOWANIA

Material dotycz±cy /proc/sys/fs i /proc/sys/kernel jest ¶ci¶le oparty na plikach dokumentacji ¼róde³ j±dra napisanych przez Rika van Riela.