hier

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 2001-09-07 (fedora - 25/11/07)

Section: 7 (Divers)

NAZWA

hier - Opis systemowej hierarchii plików

OPIS

Typowy system linuksowy zawiera, między innymi, następujące katalogi:
/
Katalog nadrzędny. Od niego to zaczyna się całe drzewo.
/bin
Ten katalog zawiera programy wykonywalne potrzebne w trybie pojedynczego użytkownika oraz do podniesienia i naprawienia systemu.
/boot
Zawiera statyczne pliki dla boot loadera. Ten katalog zawiera tylko pliki potrzebne podczas procesu bootowania. Instalator mapowania i pliki konfiguracyjne powinny trafić do /sbin i /etc.
/dev
Pliki urządzeń albo specjalne, odnoszące się do urządzeń fizycznych. Zobacz mknod(1).
/dos
Jeśli w twoim komputerze istnieje jednocześnie MS-DOS i Linux, to jest typowe miejsce montowania systemu plików DOSa.
/etc
Zawiera pliki konfiguracyjne lokalne dla maszyny. Niektóre większe pakiety programów, jak X11, mogą mieć swoje własne katalogi poniżej etc. Pliki konfiguracyjne dla całego systemu można umieścić tu lub w /usr/etc. Niemniej jednak, programy powinny zawsze szukać tych plików w /etc, a ty możesz umieścić linki do nich w /usr/etc.
/etc/opt
Pliki konfiguracyjne dodatkowych aplikacji instalowanych w /opt specyficzne dla maszyny.
/etc/sgml
Tan katalog zawiera pliki konfiguracyjne dla SGML-a i XML-a (opcjonalny).
/etc/skel
Gdy stworzone zostaje nowe konto użytkownika, pliki z tego katalogu są zwykle kopiowane do katalogu domowego użytkownika.
/etc/X11
Pliki konfiguracyjne dla systemu okienkowego X11 (opcjonalny).
/home
Na maszynach z katalogami domowymi dla użytkowników, katlogi te znajdują się zwykle poniżej tego katalogu, bezpośrednio lub nie. Struktura tego katalogu zależy od decyzji lokalnych administratorów.
/lib
Ten katalog powinien zawierać te biblioteki dynamiczne, które są konieczne do wystartowania systemu i uruchamiania komend z głównego systemu plików.
/mnt
Jest punktem montowania systemów plików montowanych tymczasowo.
/opt
Ten katalog powinien zawierać dodatkowe pakiety, które zawierają statyczne pliki.
/proc
Jest to punkt montowania systemu plików proc, który dostarcza informacji o bieżących procesach i jądrze. Ów pseudosystem plików opisano w szczegółach w proc(5).
/root
Tan katalog jest zwyczajowo katalogiem domowym użytkownika root (opcjonalny).
/sbin
Tak jak /bin, ten katalog zawiera komendy potrzebne do wystartowania systemu, ale których zwykle nie wykonują normalni użytkownicy.
/tmp
Ten katalog zawiera pliki tymczasowe, które może usunąć bez ostrzeżenia działające zadanie lub start systemu.
/usr
Ten katalog jest zwykle montowany z oddzielnej partycji. Powinien on zawierać dzielone dane tylko do odczytu, tak że można go zamontować na różnych maszynach z zainstalowanym Linuksem.
/usr/X11R6
System X-Window, wersja 11, wydanie 6 (opcjonalny).
/usr/X11R6/bin
Binaria należące do systemu X-Windows; często jest to link symboliczny z bardziej tradycyjnego /usr/bin/X11.
/usr/X11R6/lib
Pliki danych skojarzone z systemem X-Windows.
/usr/X11R6/lib/X11
Zawiera różne pliki potrzebne do uruchamiania X; często jest to link symboliczny z /usr/lib/X11.
/usr/X11R6/include/X11
Zawiera pliki nagłówkowe potrzebne do kompilacji programów z użyciem systemu okienkowego X11. Często jest to link symboliczny z /usr/include/X11.
/usr/bin
Jest to główny katalog programów wykonywalnych. Większość programów wykonywanych przez zwykłych użytkowników, które nie są potrzebne przy starcie lub naprawie systemu i które nie są instalowane lokalnie, powinna być umieszczona w tym katalogu
/usr/bin/X11
Tradycyjne miejsce na pliki wykonywalne X11; w Linuksie zwykle jest to link symboliczny do /usr/X11R6/bin.
/usr/dict
Zastąpiony przez /usr/share/dict.
/usr/doc
Zastąpiony przez /usr/share/doc.
/usr/etc
Można tu umieścić całosystemowe pliki konfiguracyjne dzielone między kilkoma maszynami. Programy jednak powinny zawsze odwoływać się do tych plików używając katalogu /etc. Linki od plików w /etc powinny wskazywać na odpowiednie pliki w /usr/etc.
/usr/games
Binaria gier i programów edukacyjnych (opcjonalny).
/usr/include
Pliki nagłówkowe dla kompilatora C.
/usr/include/X11
Pliki nagłówkowe dla kompilatora C i systemu X-Windows. Jest to zwykle link symboliczny do /usr/X11R6/include/X11.
/usr/include/asm
Pliki nagłówkowe deklarujące niektóre funkcje asemblera. W przeszłości był to link symboliczny do /usr/src/linux/include/asm.
/usr/include/linux
Zawiera informacje które mogą zmieniać się jednego wydania systemu na drugie i kiedyś był on linkiem symbolicznym do /usr/src/linux/include/linux, żeby otrzymywać informacje specyficzne dla systemu operacyjnego.

(Uwaga: pliki nagłówkowe powinny działać poprawnie zarówno z bieżącą biblioteką libc jak i w przestrzeni użytkownika. Jednakże źródła jądra Linuksa nie są przeznaczone do użytku z programami użytkownika i nic nie wiedzą o libc, używanej przez Ciebie. Jest bardzo prawdopodne, że pewne rzeczy przestaną działać, jeżeli /usr/include/asm i /usr/include/linux będą prowadziły do losowego drzewa źródeł jądra. Systemy Debiana nie robią tego i używają nagłówków ze znanej, dobrej wersji jądra, dostarczonych przez pakiet libc*-dev).

/usr/include/g++
Pliki nagłówkowe do użytku z kompilatorem GNU C++.
/usr/lib
Biblioteki obiektowe, w tym dynamiczne, plus parę plików wykonywalnych, zwykle niewywoływanych bezpośrednio. Bardziej skomplikowane programy mogą tu posiadać całe podkatalogi.
/usr/lib/X11
Zwykłe miejsce dla plików danych skojarzonych z programami X-owymi, oraz pliki konfiguracyjne dla systemu X. W Linuksie, zwykle jest to link symboliczny do /usr/X11R6/lib/X11.
/usr/lib/gcc-lib
Zawiera pliki wykonywalne i nagłówkowe dla kompilatora GNU C gcc(1).
/usr/lib/groff
Pliki dla systemu formatowania dokumentów GNU groff.
/usr/lib/uucp
Pliki dla uucp(1).
/usr/local
Tutaj zwykle trafiają programy instalowane lokalnie na maszynie.
/usr/local/bin
Trafiają tu binaria programów lokalnych.
/usr/local/doc
Lokalna dokumentacja.
/usr/local/etc
Pliki konfiguracyjne skojarzone z lokalnie zainstalowanymi programami.
/usr/local/games
Binaria lokalnie zainstalowanych gier.
/usr/local/lib
Pliki skojarzone z lokalnie zainstalowanymi programami.
/usr/local/include
Pliki nagłówkowe lokalnego kompilatora C.
/usr/local/info
Strony info skojarzone z lokalnie zainstalowanymi programami.
/usr/local/man
Strony podręcznika ekranowego skojarzone z lokalnie zainstalowanymi programami.
/usr/local/sbin
Lokalnie instalowane programy do administracji systemem.
/usr/local/share
Dane lokalnych aplikacji, które mogą być dzielona między różnymi architekturami tego samego systemu operacyjnego.
/usr/local/src
Kod źródłowy programów instalowanych lokalnie.
/usr/man
Zastąpiony przez /usr/share/man.
/usr/sbin
Ten katalog zawiera binaria programów do administracji systemem nie niezbędne dla procesu bootowania, montowania /usr, lub naprawy systemu.
/usr/share
Ten katalog zawiera podkatalogi ze specyficznymi danymi aplikacji, które mogą być dzielone między różnymi architekturami tego samego systemu operacyjnego. Często można tu znaleźć rzeczy, które wcześniej znajdowały się w /usr/doc lub /usr/lib, lub /usr/man.
/usr/share/dict
Zawiera pliki z listami słów dla poprawiaczy pisowni.
/usr/share/doc
Dokumentacja zainstalowanych programów.
/usr/share/games
Pliki ze statycznymi danymi gier z /usr/games.
/usr/share/info
Strony info tutaj się znajdują.
/usr/share/locale
Tutaj znajdują się informacje związane ustawieniami regionalnymi.
/usr/share/man
Trafiają tu strony podręcznika ekranowego, do odpowiednich katalogów, według sekcji podręcznika.
/usr/share/man/<locale>/man[1-9]
Te katalogi zawierają strony podręcznika w formacie źródłowym. Systemy które używają jednego języka i zestawu znaków dla wszystkich stron podręcznika mogą pominąć <locale>.
/usr/share/misc
Różnorodne dane, które mogą być dzielone między różnymi architekturami tego samego systemu operacyjnego.
/usr/share/nls
Katalogi wiadomości natywnego języka. The message catalogs for native language support go here.
/usr/share/sgml
Pliki dla SGML-a i XML-a.
/usr/share/terminfo
Baza danych terminfo.
/usr/share/tmac
Makra troffa, które nie są dystrybuowane z groffem.
/usr/share/zoneinfo
Pliki informacji o strefach czasowych.
/usr/src
Pliki źródłowe różnych części systemu, dołączane do niektórych pakietów. Nie powinieneś pracować tutaj nad swoimi własnymi projektami, ponieważ pliki w /usr powinny być tylko do odczytu z wyjątkiem sytuacji, gdy instalowane jest oprogramowanie.
/usr/src/linux
Zawiera źródła jądra samego systemu operacyjnego. Niektóre dystrybucje umieszczają tu źródła domyślnie instalowanego jądra. Najprawdopodobniej powinieneś użyć innego katalogu do budowania własnego jądra.
/usr/tmp
Przestarzałe. Powinno być linkiem do /var/tmp. Ten link jest obecny tylko w celu zachowania kompatybilności i nie powinien być używany.
/var
Ten katalog zawiera pliki które mogą zmieniać wielkość, takie jak logi i spoole.
/var/adm
Ten katalog został zastąpiony przez /var/log i powinien być linkiem symbolicznym do /var/log.
/var/backups
Zarezerwowany z powodów historycznych.
/var/cache
Zbuforowane dane programów.
/var/catman/cat[1-9] lub /var/cache/man/cat[1-9]
Te katalogi przechowują preformatowane strony podręcznika ekranowego zgodnie z sekcją tego podręcznika. (Używanie preformatowanych stron podręcznika jest przestarzałe).
/var/cron
Zarezerwowany z powodów historycznych.
/var/lib
Zmienne informacje programów.
/var/local
Zmienne dane dla /usr/local.
/var/lock
Umieszczane są tu pliki lock. Konwencja nazw plików lock dla urządzeń to LCK..<urządzenie> gdzie <urządzenie>, to nazwa urządzenia w systemie plików. Użyty format to format plików lock HDU UUCP, tj. pliki lock zawierają PID jako dziesięciobajtowy numer dziesiętny w ASCII, plus znak nowej linii.
/var/log
Różne logi.
/var/opt
Zmienne dane dla /opt.
/var/mail
Skrzynki pocztowe użytkowników. Zastępuje /var/spool/mail.
/var/msgs
Zarezerwowany z powodów historycznych.
/var/preserve
Zarezerwowany z powodów historycznych.
/var/run
Różne pliki bieżące, np. pliki zawierające identyfikatory procesów (PIDy) i informację o zalogowanych użytkownikach (utmp). Pliki w tym katalogu są zwykle czyszczone przy starcie systemu.
/var/spool
Kolejkowane (spoolowane) pliki różnych programów.
/var/spool/at
Spoolowane zadania dla at(1).
/var/spool/cron
Spoolowane zadania dla cron(1).
/var/spool/lpd
Spoolowane pliki do drukowania.
/var/spool/mail
Zastąpione przez /var/mail.
/var/spool/mqueue
Zakolejkowana poczta wychodząca.
/var/spool/news
Katalog spool newsów.
/var/spool/rwho
Spoolowane pliki dla rwhod(8).
/var/spool/smail
Spoolowane pliki dla programu smail(1).
/var/spool/uucp
Spoolowane pliki dla uucp(1).
/var/tmp
Tak jak /tmp, ten katalog zawiera tymczasowe pliki przechowywane na czas nieokreślony.
/var/yp
Pliki bazy danych systemu NIS.

ZGODNY Z

The Filesystem Hierarchy Standard, wersja 2.2 <http://www.pathname.com/fhs/>

BŁĘDY

Lista ta nie jest wyczerpująca; różne systemy mogą być różnie skonfigurowane.

ZOBACZ TAKŻE

find(1), ln(1), mount(1), proc(5), The Filesystem Hierarchy Standard