renice

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 55851 (openSuse - 09/10/07)

Autres sections - même nom

Section: 8 (Commandes administrateur)


BSD mandoc
BSD 4

NAZWA

renice - popraw priorytet dzia³aj±cego procesu

SK£ADNIA

renice priority [[-p ] pid ... ] [[-g ] pgrp ... ] [[-u ] user ... ]

OPIS

Renice poprawia priorytet schedulowania jednego lub wiêkszej liczby procesów. Nastêpuj±ce parametry kto s± interpretowane jako identyfikatory procesów, grup, lub nazwy u¿ytkowników. Renice 'owanie grupy procesów, powoduje ¿e wszystkie procesy grupy bêd± mia³y zmieniony priorytet. Renice 'owanie u¿ytkownika spowoduje, ¿e wszystkie jego porocesy zmieni± priorytet. Domy¶lnie, zmieniane procesy s± podawane przez ich PID.

Opcje obs³ugiwane przez renice

-g
Wymu¶ interpretacjê parametrów kto jako identyfikatorów grup procesów.
-u
Wymu¶ interpretacjê parametrów kto jako nazw u¿ytkowników.
-p
Resetuje interpretacjê parametrów kto na domy¶ln±, czyli PID.

Na przyk³ad,


renice +1 987 -u daemon root -p 32

zmieni priorytety procesów 987 i 32, oraz wszystkich procesów u¿ytkowników daemon i root.

U¿ytkownicy inni ni¿ superu¿ytkownik mog± tylko zmieniaæ priorytety swoich procesów i mog± je monotonicznie zwiêkszaæ tylko w zakresie 0 do PRIO_MAX (20). Superu¿ytkownik mo¿e zmieniaæ priorytety procesów w zakresie PRIO_MIN (-20) do PRIO_MAX Przydatnymi priorytetami s±: 20 (proces bêdzie dzia³a³ tylko gdy system nie ma nic innego do roboty), 0 (podstawowy priorytet schedulowania), cokolwiek ujemnego (aby lecia³o szybko).

PLIKI

/etc/passwd
do mapowania nazw u¿ytkowników na ich ID.

ZOBACZ TAK¯E

getpriority(2), setpriority(2)

B£ÊDY

Niesuperu¿ytkownik nie mo¿e zwiêkszaæ priorytetów schedulowania swoich w³asnych procesów, nawet je¶li by³y one najpierw zmniejszone.

HISTORIA

Polecenie pojawi³o siê w BSD 4.0