logger

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 99142 (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)


BSD mandoc
BSD 4.3

NAZWA

logger - twórz wpisy w dzienniku (logu) systemowym

SKŁADNIA

logger [-is ] [-f plik ] [-p pri ] [-t znacz ] [komunikat ... ]

OPIS

Logger zapewnia na poziomie poleceń powłoki interfejs do systemowego modułu zapisu dziennika syslog(3).

Opcje:

-i
Rejestruj id procesu logger w każdym wierszu.
-s
Oprócz zapisu komunikatu do dziennika systemowego wyślij go na standardowe wyjście błędów.
-f plik
Zapisz do dziennika zawartość podanego pliku.
-p pri
Zapisz komunikat z zadanym priorytetem. Priorytet może być określony liczbowo lub jako para "podsystem.poziom-zagrożenia" ("facility.level"). Na przykład, "-p local3.info" rejestruje komunikat(y) jako o poziomie istotności info rmacyjnym pochodzące z podsystemu local3 Domyślnym priorytetem jest "user.notice"
-t znacz
Oznakuj każdy wiersz rejestru podanym znacznikiem
komunikat
Zapisz komunikat do dziennika; jeśli nie podano i nie została użyta flaga -f to zapis wykonywany jest ze standardowego wejścia.

Narzędzie logger kończy pracę z kodem 0 przy powodzeniu operacji, zaś >0 jeśli wystąpił błąd.

PRZYKŁADY

 logger System rebooted
 
 logger -p local0.notice -t HOSTIDM -f /dev/idmc
 

ZOBACZ TAKŻE

syslog(3), syslogd(8)

STANDARDY

Polecenie logger powinno być zgodne z St -p1003.2