cacheflush

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1995-06-27 (fedora - 25/11/07)

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

cacheflush - wypróżnienie zawartości bufora podręcznego z instrukcjami i/lub z danymi

SKŁADNIA

 #include <asm/cachectl.h>
 
 int cacheflush(char *addr, int nbytes, int cache);
 

OPIS

cacheflush wypróżnia zawartość wskazanego(-ych) bufora(-ów) podręcznego(-ych) dla adresów przestrzeni użytkownika w zakresie od addr do (addr+nbytes-1). Parametr cache może być jednym z:
ICACHE
Wypróżnia bufor z instrukcjami.
DCACHE
Zapisuje z powrotem do pamięci i unieważnia dotknięte tym prawidłowe linie buforowe.
BCACHE
Identyczne z (ICACHE|DCACHE).

WARTOŚĆ ZWRACANA

cacheflush zwraca 0 po pomyślnym zakończeniu, a -1 w wypadku błędu. Jeśli wystąpi błąd, errno będzie wskazywać jego rodzaj.

BŁĘDY

EINVAL
parametr cache nie jest jednym z ICACHE, DCACHE lub BCACHE.
EFAULT
Część lub cała przestrzeń od addr do (addr+nbytes-1) jest niedostępna.

BŁĘDY

Obecna implementacja ignoruje parametry addr i nbytes. Dlatego zawsze wypróżniane są wszystkie bufory.

UWAGA

To wywołanie jest dostępne tylko na systemach opartych o MIPS. Nie Powinno ono być używane w przenośnych programach.