bcopy

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 2002-12-31 (openSuse - 09/10/07)

Autres sections - même nom

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

bcopy - kopiowanie ci±gu bajtów

SK£ADNIA


#include <strings.h>void bcopy(const void *src, void *dest, size_t n);

OPIS

Funkcja bcopy() kopiuje pierwsze n bajtów src do dest. Kopiowanie jest poprawne nawet gdy oba obszary siê pokrywaj±.

WARTO¦Æ ZWRACANA

Brak.

ZGODNE Z

BSD 4.3. U¿ywanie tej funkcji nie jest zalecane -- w nowych programach lepiej u¿yæ memcpy. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e kolejno¶æ pierwszych dwóch pparametrów w memcpy jest odwrotna.

ZOBACZ TAK¯E

memccpy(3), memcpy(3), memmove(3), strcpy(3), strncpy(3)